Toán Lớp 6: tìm x thuộc N, biết: a) [1824-(526+2x)]+318=1420 b)5225:[215-(3x-18)]=25 thực hiện phép tính: a) 5.10^4 – 4.10^3+6.10^2 – 2.10 28.56

Question

Toán Lớp 6: tìm x thuộc N, biết:
a) [1824-(526+2x)]+318=1420 b)5225:[215-(3x-18)]=25
thực hiện phép tính:
a) 5.10^4 – 4.10^3+6.10^2 – 2.10
28.56 -28.46 + 72.55 – 72.45, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 3 tuần 2022-06-04T15:51:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1)
  a)[1824-(526+2x)]+318=1420
  1824-(526+2x)=1420-318
  1824-(526+2x)=1102
  526+2x=1824-1102
  526+2x=722
  2x=722-526
  2x=196
  x=196:2
  x=98
  b)5225:[215-(3x-18)]=25
  215-(3x-18)=5225:25
  215-(3x-18)=209
  3x-18=215-209
  3x-18=6
  3x=6+18
  3x=24
  x=24:3
  x=8
  2)
  a) 5.10^4 – 4.10^3+6.10^2 – 2.10
  =5.10000-4.1000+6.100-20
  =50000-4000+600-20
  =46580
  b)28.56 -28.46 + 72.55 – 72.45
  =28.(56-46)+72.(55-45)
  =28.10+72.10
  =10.(28+72)
  =10.100
  =1000

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  [1824 – (526 + 2x)] + 318 = 1420
  ⇒ 1824 – (526 + 2x) = 1102
  ⇒ 526 + 2x = 722
  ⇒ 2x = 196
  ⇒ x = 98
  b)
  5225 : [215 – (3x – 18)] = 25
  ⇒ 215 – (3x – 18) = 209
  ⇒ 3x – 18 = 6
  ⇒ 3x = 24
  ⇒ x = 8
  a)
  5 . 10^4 – 4 . 10^3 + 6 . 10^2 – 2 . 10
  = 5 . 10000 – 4 . 1000 + 6 . 100 – 2 . 10
  = 50000 – 4000 + 600 – 20
  = 46580
  b)
  28 . 56 – 28 . 46 + 72 . 55 – 72 . 45
  = 28 . (56 – 46) + 72 . (55 – 45)
  = 10 . (28 + 72)
  = 10 . 100
  = 1000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )