Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết rằng : x chia hết 12 ; x chia hết 28 ;x chia hết 36 và 150

Question

Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x biết rằng : x chia hết 12 ; x chia hết 28 ;x chia hết 36 và 150

in progress 0
Bảo Anh 2 tuần 2022-06-07T02:04:08+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Ta có :
  x \vdots 12 ; x \vdots 28 ; x \vdots 36 và 150 < x < 300 (x in NN)
  12 = 2^2 . 3
  28 = 2^2 . 7
  36 = 2^2 . 3^2
  BCN N(12; 28; 36) = 2^2 . 3^2 . 7 = 252
  => BC(12; 28; 36) = B(252) = {0; 252; 504; 756; …}
  Mà 150 < x < 300
  Nên x = {252}
  Vậy x = 252

 2. Vì x \vdots 12 ; 28 ; 36 => x ∈ BC(12 ; 28 ; 36)
  Ta có :
  12 = 2^2 . 3
  28 = 2^2 . 7
  36 = 2^2 . 3^2
  => BCNNN(12 ; 28 ; 36) = 2^2 . 3^2 . 7 = 252
  => BC(12 ; 28 ; 36) = B(252) = {0 ; 252 ; 504 ; 756 ; …}
  Mà 150 < x < 300 => x = 252
  Vậy x=252
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )