Toán Lớp 6: tìm số nguyên x biết: a)$x+8=6$ b)$39-x=45$ c)$x+(-35)=27$ d)$(-45)-x=-15$ e)$210-5.(x-9)=195 g) $x^{2}=4$ i) $2x^{3}-6=10$ f)$450:[4

Question

Toán Lớp 6: tìm số nguyên x biết:
a)$x+8=6$
b)$39-x=45$
c)$x+(-35)=27$
d)$(-45)-x=-15$
e)$210-5.(x-9)=195
g) $x^{2}=4$
i) $2x^{3}-6=10$
f)$450:[41-(2x+5)]=3^{2}.5$
h) $x^{3}-1=7$
k) $2x^{2}-8=10$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 1 tháng 2022-03-15T02:09:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  a)

  x+8=6

  ⇒x=6-8

  ⇒x=-2

  Vậy x=-2

  b)

  39-x=45

  ⇒x=39-45

  ⇒x=-6

  Vậy x=-6

  c)

  x+(-35)=27

  ⇒x-35=27

  ⇒x=27+35

  ⇒x=62

  Vậy x=62

  d)

  (-45)-x=-15

  ⇒x=-45-(-15)

  ⇒x=-45+15

  ⇒x=-30

  Vậy x=-30

  e)

  210-5.(x-9)=195

  ⇒5.(x-9)=15

  ⇒x-9=3

  ⇒x=12

  Vậy x=12

  g)

  x^2=4

  ⇒x^2=(+-2)^2

  ⇒x=+-2

  Vậy x∈{2;-2}

  i)

  2x^(3)-6=10

  ⇒2x^3=16

  ⇒x^3=8

  ⇒x^3=2^3

  ⇒x=2

  Vậy x=2

  f)

  450:[41-(2x+5)]=3^(2).5

  ⇒450:(41-2x-5)=45

  ⇒-2x+36=10

  ⇒-2x=-26

  ⇒x=13

  Vậy x=13

  h)

  x^(3)-1=7

  ⇒x^3=8

  ⇒x^3=2^3

  ⇒x=2

  Vậy x=2

  k)

  2x^(2)-8=10

  ⇒2x^(2)=18

  ⇒x^2=9

  ⇒x^2=(+-3)^2

  ⇒x=+-3

  Vậy x∈{3;-3}

 2. $a)x+8=6$
  $x=6-8$
  $x=-2$
  $b)39-x=45$
  $x=39-45$
  $x=-6$
  $c)x+(-35)=27$
  $x=27-(-35)$
  $x=62$
  $d)(-45)-x=(-15)$
  $x=(-45)-(-15)$
  $x=-30$
  $e)210-5.(x-9)=195$
  $5.(x-9)=210-195$
  $5.(x-9)=15$
  $x-9=15:5$
  $x-9=3$
  $x=3+9$
  $x=12$
  $g)x^2=4$
  $x=2$
  $i)2³-6=10$
  $8-6=10$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )