Toán Lớp 6: tìm x biết a) 75 chia hết x,105chia hết x và x<20 b) 180chia hết x 234 chia hết x c) 90 chia hết x, 60 chia hết x,135 chia hết x d) x E

Question

Toán Lớp 6: tìm x biết
a) 75 chia hết x,105chia hết x và x<20 b) 180chia hết x 234 chia hết x c) 90 chia hết x, 60 chia hết x,135 chia hết x d) x E ƯC(16,24) , x là số lẻ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 5 ngày 2022-06-17T10:02:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  75 \vdots x
  105 \vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC_((75 ; 105))
  75 = 3 . 5^2
  105 = 3 . 5 . 7
  ⇒ ƯCLN_((75 ; 105)) = 3 . 5 = 15
  ⇒ x ∈ Ư_((15)) = {1 ; 3 ; 5 ; 15}
  Do  x < 20
  ⇒ x = {1 ; 3 ; 5 ; 15}
  b)
  180 \vdots x
  234 \vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC_((180 ; 234))
  180 = 2^2 . 3^2 . 5
  234 = 2 . 3^2 . 13
  ⇒ ƯCLN_((180 ; 234)) = 2 . 3^2 = 18
  ⇒ x ∈ Ư_((18)) = {1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18}
  c)
  90 \vdots x
  60 \vdots x
  135 \vdots x
  ⇒ x ∈ ƯC_((90 ; 60 ; 135))
  90 = 2 . 3^2 . 5
  60 = 2^2 . 3 . 5
  135 = 3^3 . 5
  ⇒ ƯCLN_((90 ; 60 ; 135)) = 3 . 5 = 15
  ⇒ x ∈ Ư_((15)) = {1 ; 3 ; 5 ; 15}
  d)
  x ∈ ƯC_((16 ; 24))
  16 = 2^4
  24 = 2^3 . 3
  ⇒ ƯCLN_((16 ; 24)) = 2^3 = 8
  ⇒ x ∈ Ư_((8)) = {1 ; 2 ; 4 ; 8}
  Do  x là số lẻ
  ⇒ x = {1}

 2. a ) x ∈ ƯC ( 75 ; 100 ) 
  x = ƯC ( 75 ; 100 ) = Ư ( 25 )= { 1 ; 5 ; 25 } 
  mà x < 20 ⇒ x = { 1 ; 5 } 
  b  ) x ∈ ƯC ( 180 ; 234 ) 
  x ∈ ƯC ( 180 ; 234 ) = Ư ( 18 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 } 
  c ) x ∈ ƯC ( 90 ; 60 ; 135 ) 
  x ∈ ƯC ( 90 ; 60 ; 135 ) = Ư ( 15 ) = { 1 ; 3 ; 5 ; 15 }
  d ) x ∈ ƯC ( 16 ; 24 ) 
  x ∈ ƯC ( 16 ; 24 ) = Ư ( 8 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 } 
  x là số lẻ ⇒ x = 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )