Toán Lớp 6: Tìm x biết: a) (x -50) : 25 = 8 b) 5x -46 : 23 =18 c) x + 2 = 2^8 : 2^5 d) 3^x = 27 Giúp mình với

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết:
a) (x -50) : 25 = 8
b) 5x -46 : 23 =18
c) x + 2 = 2^8 : 2^5
d) 3^x = 27
Giúp mình với, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 16 phút 2022-05-01T01:04:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{a, ( x – 50 ) : 25 = 8 }$
  $\text{ x – 50 = 200 }$
  $\text{ x = 250 }$
  $\text{b, 5x – 46 : 23 = 18 }$
  $\text{ 5x – 46 = 414 }$
  $\text{ 5x = 460 }$
  $\text{ x = 92 }$
  $\text{ c , x + 2 = $2^{8}$ : $2^{5}$ }$
  $\text{ x + 2 = $2^{8-5}$ }$
  $\text{ x + 2 = $2^{3}$ }$
  $\text{ x + 2 = 8 }$
  $\text{ x = 6 }$
  $\text{ d, $3^{x}$ = 27 }$
  $\text{ $3^{x}$ = $±3^{3}$ }$
  $\text{ x = 3 }$

 2. a) (x -50) : 25 = 8                                                       b) 5x -46 : 23 =18
       x – 50        = 8 x 25                                                    5x – 46       = 18 x 23
       x – 50        = 200                                                        5x – 46       = 414
       x                = 200 + 50                                               5x               = 414 + 46
       x                = 250                                                        5x               = 460
                                                                                            x               = 450 : 5  
                                                                                            x               = 92
  c) x + 2 = $2^{8}$ : $2^{5}$                                         $3^{x}$ = 27
      x + 2 = $2^{3}$                                                         $3^{x}$ = $3^{3}$ 
      x + 2 = 8                                                                  ⇒ x = 3
      x        = 8 – 2
      x        = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )