Toán Lớp 6: Tìm x biết : a,15 + ( x – 10 ) = – 7 b, -25 – ( x – 4 ) = 3 c, 35 – ( x + 5 ) = 347 -(15 + 347 )

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết :
a,15 + ( x – 10 ) = – 7
b, -25 – ( x – 4 ) = 3
c, 35 – ( x + 5 ) = 347 -(15 + 347 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 2 ngày 2022-05-01T06:23:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  0
  2022-05-01T06:25:33+00:00
  a)
  15 + ( x – 10 ) = -7
  x – 10 = -7 – 15
  x – 10 = -22
  x = -22 + 10
  x = -12
  b) 
  -25 – ( x – 4 ) = 3
  x – 4 = -25 – 3
  x – 4 = -28
  x = -28 + 4
  x = -24
  c)
  35 – ( x + 5 ) = 347 – ( 15 + 347 )
  35 – ( x + 5 ) = 347 – 362
  35 – ( x + 5 ) = -15
  x + 5 = 35 – -15
  x + 5 = 50
  x = 50 – 5
  x = 45

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 15+(x-10)=-7
  x-10=(-7)-15
  x-10=-22
  x=(-22)+10
  x=-12
  Vậy  x=-12
  b) -25-(x-4)=3
  x-4=(-25)-3
  x-4=-28
  x=(-28)+4
  x=-24
  Vậy  x=-24
  c) 35-(x+5)=347-(15+347)
  35-(x+5)=347-15-347
  35-(x+5)=347-347-15
  35-(x+5)=-15
  x+5=35-(-15)
  x+5=50
  x=50-5
  x=45
  vậy  x=45

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )