Toán Lớp 6: Tìm x biết: (4^x-1):3=1+4+…+4^2021.Giá trị của x là…

Question

Toán Lớp 6: Tìm x biết: (4^x-1):3=1+4+…+4^2021.Giá trị của x là…, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Duyên 6 tháng 2022-06-20T10:27:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $x=2022$.
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $A=1+4+4^2\ +\,.\!.\!.+\ 4^{2021}\\\Rightarrow 4A=4.(1+4+4^2\ +\,.\!.\!.+\ 4^{2021})\\\Rightarrow 4A=4+4^2+4^3\ +\,.\!.\!.+\ 4^{2022}\\\Rightarrow 4A-A=(4+4^2+4^3\ +\,.\!.\!.+\ 4^{2022})-(1+4+4^2\ +\,.\!.\!.+\ 4^{2021})\\\Rightarrow 3A=4^{2022}-1\\\Rightarrow A=\dfrac{4^{2022}-1}3\\\Rightarrow \dfrac{4^x-1}3=\dfrac{4^{2022}-1}3\\\Rightarrow 4^x=4^{2022}\\\Rightarrow x=2022$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )