Toán Lớp 6: tim x a, 3/4-1/2.=1/4 b,x=6 c,1/4+3/4.=2 help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Question

Toán Lớp 6: tim x
a, 3/4-1/2.=1/4
b,x=6
c,1/4+3/4.=2
help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tháng 2022-11-23T23:30:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, 3/4 – 1/2 . ( x – 1 ) = 1/4
                1/2 . ( x – 1 ) = 3/4 – 1/4
                1/2 . ( x – 1 ) = 1/2
                          x – 1 = 1/2 : 1/2
                          x – 1 = 1
                          x = 1 + 1
                          x = 2
  b, x . ( x + 1 ) = 6
  -Ta có: 6 = 2 . 3
  -Ta thấy x và x + 1 là hai số tự nhiên liên tiếp nên
  ⇒ x = 2
  ⇒ x + 1 = 3
                 Vậy x = 2
  c, 1/4 + 3/4 . ( x + 1 ) = 2
                3/4 . ( x + 1 ) = 2 – 1/4
                3/4 . ( x + 1 ) = 7/4
                          x + 1 = 7/4 : 3/4
                          x + 1 = 7/3
                          x = 7/3 – 1
                          x = 4/3

 2. a) 3/4 – 1/2 . (x-1) = 1/4
         1/2 . (x-1) = 3/4-1/4
          1/2 . (x-1) = 1/2
            x-1 = 1/2 : 1/2
            x-1 = 1 
            x = 2
        Vậy x= 2
  b) x.(x+1) = 6     (x là số tự nhiên)
  $\text{Do x∈N và x.(x+1) = 6 }$
  $\text{ mà x và (x+1) là hai số tự nhiên liên tiếp}$
  $\text{⇒ x=2 và x+1=3}$
            $\text{Vậy x=2}$
  c) $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} . (x+1) = 2$
        3/4.(x+1) = 2- 1/4
        3/4.(x+1) = 8/4- 1/4
        3/4.(x+1) = 7/4
        x+1 = 7/4 : 3/4
        x+1 = 7/3
        x = 7/3 – 1
          x = 7/3 – 3/3
          x = 4/3
    $\text{Vậy }$ x-4/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )