Toán Lớp 6: Tìm x: 1) (2x – 5) + 17 = 6 2) 10 – 2(4 – 3x) = -4 3) – 12 + 3(-x + 7) = -18 4) 24 : (3x – 2) = -3 5) -45 : 5(-3 – 2x) = 3 6) x.(x

Question

Toán Lớp 6: Tìm x:
1) (2x – 5) + 17 = 6
2) 10 – 2(4 – 3x) = -4
3) – 12 + 3(-x + 7) = -18
4) 24 : (3x – 2) = -3
5) -45 : 5(-3 – 2x) = 3
6) x.(x + 7) = 0
7) (x + 12).(x-3) = 0
8) (-x + 5).(3 – x ) = 0
9) x.(2 + x).( 7 – x) = 0
10) (x – 1).(x +2).(-x -3) =0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-12-19T04:35:04+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) (2x – 5) + 17 = 6
        2x – 5 + 17 = 6
        2x               = -6 => x=-3
  2) 10 – 2(4 – 3x) = -4
  10 -8 + 6x = -4
  6x = -6
  x = -1
  3) – 12 + 3(-x + 7) = -18
  – 12 -3x +21 = -18
  -3x = -27
  x = 9
  4) 24 : (3x – 2) = -3
  3x – 2 = -8
  3x = -6
  x = -2
  5) -45 : 5(-3 – 2x) = 3
  -15 -10x =-15
  -10x = 0
  x = 0
  6) x.(x + 7) = 0
  x = 0
  x + 7 = 0 => x= -7
  7) (x + 12).(x-3) = 0
  x + 12 = 0 => x = -12
  x-3 = 0 => x = 3
  8) (-x + 5).(3 – x ) = 0
  -x + 5 = 0 => x = 5
  3 – x = 0 => x = 3
  9) x.(2 + x).( 7 – x) = 0
   x = 0
  2 + x = o => x= -2
  7-x = 0 => x= 7
  10) (x – 1).(x +2).(-x -3) =0
  x – 1 = 0 => x = 1
  x +2 = 0 => x = -2
  -x -3 = 0 => x = – 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )