Toán Lớp 6: số học sinh của lớp 7a, 7b, 7c, 7d tỉ lệ với các số 9, 11, 13, 3. tìm số học sinh của mỗi lớp biết tổng số học sinh 4 lớp lá 360

Question

Toán Lớp 6: số học sinh của lớp 7a, 7b, 7c, 7d tỉ lệ với các số 9, 11, 13, 3. tìm số học sinh của mỗi lớp biết tổng số học sinh 4 lớp lá 360, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-05-25T18:49:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của các lớp lần lượt là a,b,c,d (a,b,c,d ∈ N*)
  Ta có: a/9 = b/11 = c/13 = d/3, a + b + c + d = 360 
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/9 = b/11 = c/13 = d/3 = frac{a + b + c + d}{9 + 11+13+3} = frac{360}{36} = 10
  => a/9 = 10 => a = 90
  => b/11 = 10 => b = 110
  => c/13 = 10 => c = 130
  => d/3 = 10 => d = 30
  Vậy số học sinh của mỗi lớp lần lượt là 90,110,130,30 học sinh.

 2. Giải đáp:
  Số học sinh lớp 7a, 7b. 7c, 7d lần lượt là 90; 110; 130; 30 (hs)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 7a, 7b, 7c, 7d lần lượt là a, b, c, d (hs. a, b, c, d ∈ NN^**)
  => a/9 = b/11 = c/13 = d/3 và a + b + c + d = 360
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có:
  a/9 = b/11 = c/13 = d/3 = (a + b + c + d)/(9 + 11 + 13 + 3) = 360/36 = 10
  a/9 = 10 => a = 10 . 9 = 90
  b/11 = 10 => b = 10 . 11 = 110
  c/13 = 10 => c = 10 . 13 = 130
  d/3 = 10 => d = 10 . 3 = 30
  Vậy số học sinh lớp 7a, 7b. 7c, 7d lần lượt là 90; 110; 130; 30 (hs)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )