Toán Lớp 6: X phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần -4 bằng -18 phần 9

Question

Toán Lớp 6: X phần 2 bằng y phần 3 bằng z phần -4 bằng -18 phần 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 tuần 2022-06-11T17:07:36+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{Giải đáp :}$

  $\text{x = -4 }$

  $\text{y = -6 }$

  $\text{z = 8 }$

  $\text{Giải : $\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{y}{3}$ = $\dfrac{z}{-4}$ = $\dfrac{-18 }{9}$}$

  $\text{⇒ $\dfrac{x}{2}$ = $\dfrac{y}{3}$ = $\dfrac{z}{-4}$ = $\dfrac{-18 }{9}$ = -2 }$

  $\text{⇔ $\dfrac{x}{2}$ = – 2 ⇒ x = -4 }$

  $\text{⇔ $\dfrac{y}{3}$ = -2 ⇒ y = -6 }$

  $\text{⇔ $\dfrac{z}{-4}$ = -2 ⇒ z = 8 }$

  $\text{Vậy : }$

  $\text{x = -4 }$

  $\text{y = -6 }$

  $\text{z = 8 }$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )