Toán Lớp 6: Mn chỉ mik công thức Phân tích nhân tử chi tiết và cho 1 ví dụ về nó cho mik học nha mn. Cảm ơn mn nhìu

Question

Toán Lớp 6: Mn chỉ mik công thức Phân tích nhân tử chi tiết và cho 1 ví dụ về nó cho mik học nha mn. Cảm ơn mn nhìu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 6 tháng 2022-06-21T01:37:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   $*Công thức:$
  $AB+AC+AD= A.(B+C+D)$
  $*VD:$
  $2x+2y+2$
  $= 2.(x+y+2)$
   

 2. Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tửCác phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử thường dùng. Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử có lời giải.
  Để phân tích một đa thức thành nhân tử chúng ta thường sử dụng các cách sau:
  – Đặt nhân tử chung.
  – Dùng hằng đẳng thức.
  – Nhóm nhiều hạng tử.
  – Tách (hoặc thêm bớt) hạng tử.
  – Phương pháp đổi biến (Đặt ẩn phụ).
  – Phương pháp nhẩm nghiệm của đa thức.
  Cách phân tích đa thức thành nhân tử
  Các cách phân tích đa thức thành nhân tử được nêu ra ở trên áp dụng như sau:
  1. Phân tích đa thức dạng ax2 + bx + c
  Muốn phân tích đa thức ax2 + bx + c thành nhân tử. Ta tách hạng tử bx thành b1x + b2x như sau:
  + Bước 1: Tìm tích ac.
  + Bước 2: Biến đổi ac thành tích của hai số nguyên bằng mọi cách.
  + Bước 3: Chọn 2 thừa số mà tổng bằng b ⇔ Hai thừa số đó chính là b1; b2 .
  Ví dụ 1: Phân tích đa thức: 11 – 12x + x2 thành nhân tử
  Hướng dẫn giải:
  Ta nhẩm trong đầu: ac = 11, a + c = -12 ⇒ b1 = -11, b2 = -1 từ đó tách đa thức đã cho như sau:
  11 – 12x + x2 = x – 11x – x + 11 = x(x-11) – (x-11) = (x-11)(x-11)= (x-11)2
  2. Phân tích đa thức F(x) bất kỳa. Hướng phân tích thứ nhất
  Áp dụng định lý Bơdu để phân tích đa thức F(x) thành nhân tử. Cụ thể ta làm như sau:
  + Bước 1: Chọn một giá trị x = a nào đó và thử xem x = a có phải là nghiệm của F(x) không (a là một trong các ước của hạng tử tự do).
  + Bước 2: Nếu F(a) = 0 thì theo định lý Bơdu ta có:
  F(x) = (x – a) P(x)
  Để tìm P(x) ta thực hiện phép chia F(x) cho x – a .
  + Bước 3: Tiếp tục phân tích P(x) thành nhân tử nếu còn phân tích được, sau đó viết kết quả cho hợp lý.
  Ví dụ 2: Phân tích đa thức: F(x) = x3 – x2 – 4 thành nhân tử
  Hướng dẫn giải:
  Ta thấy 2 là nghiệm của F(x) vì F(2) = 0
  Theo hệ quả của định lý Bơdu thì F(x)  x – 2
  Tiến hành chia F(x) cho x – 2 ta được F(x) = (x – 2)(x2 + x + 2).
  b. Hướng phân tích thứ hai
  Nếu như hướng 1 không làm được thì ta tiến hành tách các hạng tử đã biết hoặc thêm bớt hoặc đặt ẩn phụ sao cho đa thức xuất hiện các hằng đẳng thức đáng nhớ đã học. Sau đó khéo léo nhóm hạng tử giống nhau.
  – Tách hạng tử biến đổi thành các hằng đẳng thức
  Ví dụ 3: Phân tích đa thức:  thành nhân tử
  Hướng dẫn giải:
  – Thêm bớt để phân tích đa thức thành nhân tử:
  Ví dụ 4: Phân tích đa thức: x11 + x + 1 thành nhân tử
  Hướng dẫn giải:
  Để hạ bậc ta cần thêm bớt x2 để xuất hiện hằng đẳng thức bậc 3, ta làm như sau:
  x11 + x + 1 = x11 – x2 + x2 + x + 1 = x2(x9 – 1) + (x2 + x + 1)
  = (x2 + x + 1)( x9 – x8 + x6 – x5 + x3 – x2 + 1)
  – Đặt ẩn phụ để phân tích đa thức thành nhân tử:

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )