Toán Lớp 6: hãy phân tích các số sau thành tích các thừa số nguyên tố và viết tập hợp gồm các ước nguyên tố của chúng: a/40;90;150;2

Question

Toán Lớp 6: hãy phân tích các số sau thành tích các thừa số nguyên tố và viết tập hợp gồm các ước nguyên tố của chúng:
a/40;90;150;240;250
b/45;84;95;144;450
c/1080;1500;2715., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tùy Linh 2 tháng 2022-11-23T18:28:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  40 = 2³. 5
  90 = 2 . 3² . 5
  150 = 2 . 3 . 5²
  240 = 2^4 . 5
  250 = 2 . 5³
  text{→Tập hợp gồm các ước nguyên tố của} 40; 90; 150; 240; 250: {2³; 5}, {2; 3²; 5}, {2; 3; 5²}, {2^4; 5}, {2 . 5³}
  b.
  45=3².5
  84=2².3.7
  95=5.19
  144=2^4. 3²
  450=2.3².5²
  text{→Tập hợp gồm các ước nguyên tố của} 45;84;95;144;450: {3²;5},{2²;3;7},{5;19},{2^4;3²},{2;3²;5²}
  c. 
  1080 = 2^3 . 3^3 . 5
  1500=2^2 .3.5^3
  2715 = 3.5.181
  text{→Tập hợp gồm các ước nguyên tố của} 1080;1500;2715: {2^3 ; 3^3; 5},{2^2 ;3;5^3},{3;5;181}

 2. Có gì sai sót và không hiểu bạn để dưới phần bình luận nhé mình sẽ sửa và trả lời.
   

  toan-lop-6-hay-phan-tich-cac-so-sau-thanh-tich-cac-thua-so-nguyen-to-va-viet-tap-hop-gom-cac-uoc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )