Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây: a) A = {0; 5; 10; 15;-; 100} b) B = {111; 222; 333;…; 999}

Question

Toán Lớp 6: Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của các tập hợp sau đây:
a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100}
b) B = {111; 222; 333;…; 999}
c) C = {1; 4; 7; 10;13;…; 49}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Hòa 1 tháng 2022-12-21T12:15:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) A = {0; 5; 10; 15;….; 100}
  ->A={x in NN|x\vdots 5 ;0<= x<=100}
  b) B = {111; 222; 333;…; 999}
  ->B={ x in NN|x \vdots 111; 111<=x<=999}
  c) C = {1; 4; 7; 10;13;…; 49}
  ->C={x in NN|x là các số hơn kém nhau 3 đơn vị bắt đầu từ số 1; 1<= x <=49}

 2. a, $A =$ {0 ≤ x ≤ 100 | x ∈ N}
  b, $B =$ {$110 < x < 1000 | x ∈ N^*$}
  c, $C =$ {$0 < x < 50 | x ∈ N^*$}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )