Toán Lớp 6: cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Bài 2 Tìm các số nguyên x biết: a) (x + 7). (x – 15) = 0 b) (-12).x = (-15).(-4) – 12 c) 8x +

Question

Toán Lớp 6: cíuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bài 2 Tìm các số nguyên x biết:
a) (x + 7). (x – 15) = 0 b) (-12).x = (-15).(-4) – 12
c) 8x + (-7).x = -33 d) (-2).x +5 = (-3).(-3) + 8
e) -12.(x – 5) + 7.(3 – x) = 5 g) -2.(x+1) – (x – 5) = -2x – 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 4 tháng 2022-01-24T14:02:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `Bài  2:  Tìm  các  số  nguyên  x  biết:`
  `a)  (x + 7)(x – 15)  =  0`
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-7\\x=15\end{array} \right.\) 
  Vậy nghiệm pt: x∈(-7;15)
  `b)  -12x  =  (-15)(-4)  –  12`
  ⇔-12x = 60 – 12
  ⇔-12x = 48
  ⇔x = -4
  Vậy nghiệm pt: x = -4
  `c)  8x  –  7x  =  -33`
  ⇔x(8-7) = -33
  ⇔x = -33
  Vậy nghiệm pt: x = -33
  `d)  -2x  +  5  =  (-3)(-3)  +  8`
  ⇔-2x + 5 = 6 + 8
  ⇔-2x = 9
  ⇔x = $\frac{-9}{2}$ 
  Vậy nghiệm pt: x = $\frac{-9}{2}$ 
  `e) -12(x  –  5)  +  7(3  –  x)  =  5`
  ⇔-12x + 60 + 21 – 7x = 5
  ⇔-19x = -76
  ⇔x = 4 
  Vậy nghiệm pt: x = 4
  `g) -2(x  +  1)  –  (x  –  5)  =  -2x  –  1`
  ⇔ -2(x + 1) + 2(x + 1) = (x – 5)
  ⇔(x + 1)(-2 + 2) = (x – 5)
  ⇔x – 5 = 0
  ⇔x = 5
  Vậy nghiệm pt: x = 5

 2. HỌC TỐT NHÉ!

  toan-lop-6-ciuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-bai-2-tim-cac-so-nguyen-biet-a-7-15-0-b-12-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )