Toán Lớp 6: Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của bốn số 12 354, 12 351

Question

Toán Lớp 6: Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm
biểu diễn của bốn số 12 354, 12 351, 12 461, 12 350. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Điểm A biểu diễn số 12 354
B. Điểm B biểu diễn số 12 351
C. Điểm C biểu diễn số 12 461
D. Điểm D biểu diễn số 12 350, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 42 phút 2022-06-17T11:46:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Do số 12 350 < 12 351 < 12 354 < 12 461}$

  $\text{Vậy điểm A biểu diễn số 12 350}$

  $\text{Điểm B biểu diễn số 12 351}$

  $\text{Điểm C biểu diễn số 12 354}$

  $\text{Điểm D biểu diễn số 12 461}$

  $ ⇒Đ/S:B $

 2. @Mem gửi bạn
  Xin hay nhất

  Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của bốn số 12 354, 12 351, 12 461, 12 350. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?
  A. Điểm A biểu diễn số 12 354             B. Điểm B biểu diễn số 12 351
  C. Điểm C biểu diễn số 12 461             D. Điểm D biểu diễn số 12 350
  ⇒ Cả 4 đáp án đều đúng 
  ⇒ Điểm A biểu diễn số 12 354             
  ⇒ Điểm B biểu diễn số 12 351
  ⇒ Điểm C biểu diễn số 12 461             
  ⇒ Điểm D biểu diễn số 12 350

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )