Toán Lớp 6: Câu 15. Kết quả rút gọn phân số 3 x 5 x 11 x 13/ 33 x 35 x 37 là bao nhiêu Câu 16. Kết quả rút gọn phân số 23 x 5 -23 / 4-27 là bao nh

Question

Toán Lớp 6: Câu 15. Kết quả rút gọn phân số
3 x 5 x 11 x 13/ 33 x 35 x 37
là bao nhiêu
Câu 16. Kết quả rút gọn phân số
23 x 5 -23 / 4-27
là bao nhiêu
Câu 17. Kết quả rút gọn phân số
18x 13 -13 x3/15 x 40- 80
là bao nhiêu
Câu 18. Kết quả của phép tính
-22/15 -1 và 3/8 + 7/15 -2 và 5 /8 là bao nhiêu
Câu 19. Kết quả của phép tính 11/16 – 25 % .3/4 + 75% : 4/5
là bao nhiêu
Câu 20. Kết quả của phép tính -8/19 -( 3/4 + 11 /19 )
là bao nhiêu, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 tháng 2022-12-21T04:29:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   15.
  (3.5.11.13)/(33.35.37)
  =(3.5.11.13)/(3.11.5.7.37)
  = 13/(7.37)
  = 13/259
   16.
  (23.5-23)/(4-27)
  = (23.(5-1))/(-23)
  = 92/-23 = -4
   17.
    (18.13-13.3)/(15.40-80)
  = (13.(3 – 18))/(15.40-2.40)
  = (13.(-15))/(40.13)
  = -15/40 = -3/8
  18.
    -22/15 -1 3/8 + 7/15 -2 5 /8
  =-22/15 -11/8 + 7/15 – 21/8
  = -11/120 + 7/15 – 21/8
  = 3/8 – 21/8
  =-9/4
   19.
    11/16 – 25 % . 3/4 + 75% : 4/5
  = 11/16 – 1/4 . 3/4 + 3/4 : 4/5
  = 11/16 – 3/16 + 15/16
  = 1/2 + 15/16
  = 23/16
   20.
    -8/19 – ( 3/4 + 11/19 )
  = -8/19 – 101/76
  = -7/4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )