Toán Lớp 6: Câu 14: Viết tập hợp các ước chung của 9 và 15. A. ƯC(9, 15) = {1; 3} B. ƯC(9, 15) = {0; 3} C. ƯC(9, 15) = {1; 5} D. ƯC

Question

Toán Lớp 6: Câu 14: Viết tập hợp các ước chung của 9 và 15.
A. ƯC(9, 15) = {1; 3}
B. ƯC(9, 15) = {0; 3}
C. ƯC(9, 15) = {1; 5}
D. ƯC(9, 15) = {1; 3; 9}
Câu 15: Kết quả của phép tính (– 100) + (– 50) là:
A. – 50
B. 50
C. 150
D. – 150
Câu 16: Kết quả của phép tính (– 98) + 8 + 12 + 98 là:
A. 0
B. 4
C. 10
D. 20
Câu 17: Kết quả của phép tính (– 125) . 8 là:
A. 1 000
B. – 1 000
C. – 100
D. – 10 000
Câu 18: Kết quả của phép tính 65 : (– 13) là:
A. – 13
B. 13
C. 5
D. – 5
Câu 19: Tính giá trị biểu thức: 2 . 3 . 4 . 5 : 6.
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
Câu 20: Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng năm 257 TCN. Số nguyên âm biểu thị thời gian đó là:
A. 257
B. – 257
C. – 275
D. – 725
Câu 21: Cho các số sau: 0, 8, 10, 17, 32. Có bao nhiêu số là bội của 4 trong các số trên.
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 22: Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là:
A. 138 + 210
B. 325 – 45
C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 – 20
D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42
Câu 23: Số x là ước chung của số a và số b nếu:
A.x vừa là ước của a vừa là ước của b
B.x là ước của a nhưng không là ước của b
C.x là ước của b nhưng không là ước của a
D.x không là ước của cả a và b
Câu 24: ƯCLN của a và b là:
A. bằng b nếu a chia hết cho b
B.bằng a nếu a chia hết cho b
C.ước chung nhỏ nhất của a và b
D.hiệu của 2 số a và b
Câu 25. Hình lục giác đều là hình:
A. Có 6 cạnh.
B. Có 5 cạnh bằng nhau.
C. Có 4 cạnh bằng nhau.
D. Có 6 cạnh bằng nhau.
Câu 26. Hình nào dưới đây là hình bình hành?

A. Hình 1
B. Hình 2
C. Hình 3
D. Hình 4
Câu 27. Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng
A. Hình lục giác đều
B. Hình vuông
C. Hình chữ nhật
D. Hình tròn
Câu 28. Hình nào có số cạnh ít nhất trong các hình sau:
A. Hình tam giác đều
B. Hình vuông
C. Hình lục giác đều
D. Cả ba hình có số cạnh bằng nhau
Câu 29: Tìm số tự nhiên x, biết: x + 125 = 145 + 126.
A. x = 125
B. x = 126
C. x = 271
D. x = 146
Câu 30: Kết quả của phép tính 781 – 381 + 28 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-03-19T12:09:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   Câu 14 : a
  câu 15 : d
  caau16 : d
  câu 17 : b
  caau18 : 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

 2. $ C1 : 9 = 3^2 ; 15 = 3 . 5 ⇒ ƯC LN ( 9 ;15)=3 $

  $\text{ƯC (9;15)=Ư(3)={1;3}}$

  $ C2 : ( -100 ) + ( -50 ) = – ( 100 + 50 ) = -150 $

  $ C3 : (- 98) + 8 + 12 + 98 = [ ( -98 ) + 98 ] + ( 8 + 12 ) = 20 $

  $ C4 : ( -125 ) . 8 = -(125.8)=-1000 $

  $ C5 : 65 : ( -13 ) = – ( 65:13)=-5 $

  $ C6 : 2.3.4.5:6=6.20:6=120:6=20 $

  $\text{C7:Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng năm 257 TCN. Số nguyên âm biểu thị thời gian đó là -257}$

  $\text{C8:Cho các số sau: 0 ;  8 ; 10 ; 17 ; 32. Có 3 ( 0 ; 8 ; 32 ) số là bội của 4 trong các số trên}$

  $\text{C9:Tổng (hiệu) chia hết cho cả 2 và 5 là 325 – 45}$

  $\text{C10:Số x là ước chung của số a và số b nếu x vừa là ước của a vừa là ước của b}$

  $\text{C11:ƯCLN của a và b là: bằng b nếu a chia hết cho b}$

  $\text{C12:Hình lục giác đều là hình có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau}$

  $\text{C13:Hình tròn có vô số trục đối xứng}$

  $\text{C14:Hình tam giác đều có số cạnh ít nhất trong các hình sau}$

  $ C15 : x+125=145+126 ⇒ x=145+126-125=145+1=146 $

  $ C16 : 781-381+28=400+28=428 $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )