Toán Lớp 6: Câu 1. Tìm tập hợp các số tự nhiên x, sao cho: a) x + 3 = 4 Câu 2. Mô tả các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó: a) Tập

Question

Toán Lớp 6: Câu 1. Tìm tập hợp các số tự nhiên x, sao cho:
a) x + 3 = 4
Câu 2. Mô tả các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó:
a) Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng
đơn vị là 2.
b) Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.
Câu 3. Tìm một số tự nhiên có sáu chữ số, biết rằng nếu chuyển chữ số 4 ở hàng đơn vị lên hàng đầu trên thì được số mới gấp 4 lần số đó?
Câu 4. Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh A và B, biết:
A = 137 . 454 + 206 ;, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 2 tháng 2022-12-19T09:32:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. text(Câu 1 🙂
  a)
  x + 3 = 4
  ⇒ x = 1
  Vậy  S = {1}
  text(Câu 2 🙂
  a)
  A = {20;31;42;53;64;75;86;97}
  b)
  B = {111 ; 120 ; 102 ; 201 ; 210}
  text(Câu 3 🙂
  text(Gọi số cần tìm là : abcde4)
  text(Theo bài ra ta có 🙂
  4abcde = abcde4 . 4
  ⇔ 400000 + abcde = (abcde . 10 + 4) . 4
  ⇔ 400000 + abcde = 40 . abcde + 16
  ⇔ 40 . abcde – abcde = 400000 – 16
  ⇔ 39 . abcde = 399984
  ⇒ abcde = 10256
  text(Vậy số cần tìm là : 102564)
  text(Câu 4 🙂
  B = 453 . 138 – 110
  B = 453 . (137 + 1) – 110
  B = 453 . 137 + 453 – 110
  B = 453 . 137 + 343 (1)
  text(Lại có 🙂
  A = 137 . (453 + 1) + 206
  A = 137 . 453 + 137 + 206
  A = 137 . 453 + 343 (2)
  Từ  (1)  và  (2)
  ⇒ A = B

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )