Toán Lớp 6: Câu 1 x chia hết cho 45;x chia hết cho 60 và x<500 Câu 2: x chia hết cho 32;x chia hết cho 28 và x < 700 Câu 3 x chia hết cho 144 ;x ch

Question

Toán Lớp 6: Câu 1 x chia hết cho 45;x chia hết cho 60 và x<500 Câu 2: x chia hết cho 32;x chia hết cho 28 và x < 700 Câu 3 x chia hết cho 144 ;x chia hết cho 192 và 0

in progress 0
Dương 13 giờ 2022-06-11T15:58:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. X chia hết cho 45 và 60 . Vậy x là bội chung của 45 và60
    Ta có BC(45;60)={180….}
    X=180
    Lưu ý bội vô tận

  2. 1.x=5 vì các chữ số đều có tân cung là chữ số 0
    2.x=2 vì các số 2,8,0 dều chia hết cho2                                                                                                        3.x=2             4.x=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )