Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a. (27+65)+(364-27-65) b. (18+29)+(158-18-29) c. (13-135+49)-(13+49)

Question

Toán Lớp 6: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
a. (27+65)+(364-27-65)
b. (18+29)+(158-18-29)
c. (13-135+49)-(13+49), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 4 ngày 2022-06-18T19:23:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  a. (27+65)+(364-27-65)
  = 27 + 65 + 364 -27 -65
  = (27-27)+(65-65) +364
  = 0 + 0 +364
  = 364 
  b. (18+29)+(158-18-29)
  = 18+29 + 158-18-29
  = (18-18) + (29-29) + 158
  = 0 + 0 + 158
  = 158
  c. (13-135+49)-(13+49)
  = 13-135+49 – 13 – 49 
  = (13-13) + (49-49) – 135
  = 0 + 0 -135
  = -135 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Answer
  a, (27 + 65) + (364 – 27 – 65)
  = 27 + 65 + 364 – 27 – 65
  = (27 – 27) + (65 – 65) + 364
  = 0 + 0 + 364
  = 364
  _______________________
  b, (18 + 29) + (158 – 18 – 29)
  = 18 + 29 + 158 – 18 – 29
  = (18 – 18) + (29 – 29) + 158
  = 0 + 0 + 158
  = 158
  ________________________
  c, (13 – 135 + 49) – (13 + 49)
  = 13 – 135 + 49 – 13 – 49
  = (13 – 13) + (49 – 49) – 135
  =0 + 0 – 135
  = -135

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )