Toán Lớp 6: bài 5 tìm x

Question

Toán Lớp 6: bài 5 tìm x b. 6.x³ – 8 = 40 c. ( x – 1 ) ³ = 9³ d. ( x – 1 ) ² = 25 e. ( 2x + 1) ³ = 125 f. ( 2x + 4 ) ³ = 64
Bài 7: Tìm x, biết:
a) 230 + [24 + (x – 5)] = 315. 20180 ; b) 707: [(2x – 5) + 74] = 42 – 32;
c) [(6x – 12): 3].32 = 64; d) (x:7 + 15).23 = 391, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hằng 2 tháng 2022-12-21T03:57:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài 5:
  b)6.x³-8=40
  ⇒6·x³=40+8
  ⇒6.x³=48
  ⇒x³=48:6
  ⇒x³=8
  ⇒x³=2³
  ⇒x=3
  c)(x-1)³=9³
  ⇒x-1=9
  ⇒x=9+1
  ⇒x=10
  d)(x-1)²=25
  ⇒(x-1)²=5²
  ⇒x-1=±5
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x-1=5\\x-1=-5\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.\) 
  ⇒x ∈ {6,-4}
  e)(2x+4)³=125
  ⇒(2x+4)³=5³
  ⇒2x+4=5
  ⇒2x=1
  ⇒x=$\dfrac{1}{2}$
  Bài 7:
  a)230+[24+(x-5)=312.20180
  ⇒230+[24+(x-5)=6296160
  ⇒24+(x-5)=6296160-230
  ⇒24+(x-5)=6295930
  ⇒x-5=6295930-24
  ⇒x-5=6295906
  ⇒x=6295911
  b)707: [(2x – 5) + 74] = 42 – 32;
  ⇒707:[(2x-5)+74]=10
  ⇒(2x-5)+74=707:10
  ⇒(2x-5)+74=$\dfrac{707}{10}$
  ⇒2x-5=$\dfrac{707}{10}$-74
  ⇒2x-5=$\dfrac{-33}{10}$
  ⇒2x=$\dfrac{-33}{10}$+5
  ⇒2x=$\dfrac{17}{10}$
  ⇒x=$\dfrac{17}{20}$
  c)[(6x – 12): 3].32 = 64
  ⇒(6x-12):3=64:32
  ⇒(6x-12):3=2
  ⇒6x-12=3·2
  ⇒6x-12=6
  ⇒6x=6+12
  ⇒6x=18
  ⇒x=3
  d)(x:7 + 15).23 = 391
  ⇒x:7+15=391:23
  ⇒x:7+15=17
  ⇒x:7=17-15
  ⇒x:7=2
  ⇒x=2·7
  ⇒x=14
   

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-6-bai-5-tim

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )