Toán Lớp 6: bài 3: tìm số nguyên x biết a, -x+15=-2 b, -121-(35-x)=50 c, 17=x-(352-400)=-32 Bài 4 tìm các số nguyên x sao cho a, x+3 là số nguyên â

Question

Toán Lớp 6: bài 3: tìm số nguyên x biết
a, -x+15=-2
b, -121-(35-x)=50
c, 17=x-(352-400)=-32
Bài 4 tìm các số nguyên x sao cho
a, x+3 là số nguyên âm lớn nhất
b, x-2 bằng 2 lần của số nguyên âm nhỏ nhaats có hai chữ số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 ngày 2022-04-19T21:02:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3:
  a)
  -x + 15 = -2
  -x = -2 – 15
  -x = -17
  ⇒ x = 17
  b)
  -121 – ( 35 – x ) = 50
  35 – x = -121 – 50
  35 – x = -171
  x = 35 – -171
  x = 206
  c)
  17 + x – ( 352 – 400 ) = -32
  17 + x – -48 = -32
  17 + x = -32 + -48
  17 + x = -80
  x = -80 – 17
  x = -97
  4:
  a)
  Số nguyên âm lớn nhất là: -1
  ⇒ x + 3 = -1
  x = -1 – 3
  x = -4
  b)
  Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là: -99
  ⇒ x – 2 = -99 . 2
  x – 2 = -198
  x = -198 + 2
  x = -196
  $@Thanh$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )