Toán Lớp 6: Bài 2. Tính nhanh(nếu có thể) A) 9 + 4 . 5 – 27 : 3 B) 5 . 4³ – 2 . 5² + 9¹² : 9¹¹

Question

Toán Lớp 6: Bài 2. Tính nhanh(nếu có thể)
A) 9 + 4 . 5 – 27 : 3
B) 5 . 4³ – 2 . 5² + 9¹² : 9¹¹, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 2 ngày 2022-06-17T23:20:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 9+4.5-27:3
  =9+20-9
  =(9-9)+20
  =20
  b,
  5. 4^3-2. 5^2+9^12:9^11
  =5. 64-2. 25+9
  =320-50+9
  =270+9
  =279

 2. A) 9 + 4 . 5 – 27 : 3
  = 9 + 20 – 9
  = 29 – 9
  = 20
  B) 5 . 4^3 – 2 . 5^2 + 9^12 : 9^11
  = 5 . 64 – 2 . 25 + 9
  = 320 – 50 + 9
  = 270 + 9
  = 279

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )