Toán Lớp 6: Bài 2 Tìm X thuộc Z a) -39 + x =27 b) (-36) – x = 52 c) 16 – 73 + x = -29 – là âm ạ Bài 3:Tính hợp lý a) 1-3+5-7+9-11+13-15+17-19 b)

Question

Toán Lớp 6: Bài 2 Tìm X thuộc Z
a) -39 + x =27
b) (-36) – x = 52
c) 16 – 73 + x = -29
– là âm ạ
Bài 3:Tính hợp lý
a) 1-3+5-7+9-11+13-15+17-19
b) 1-2-3-4-5-6-7+8+9+10+11+12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 6 tháng 2022-06-11T06:28:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2)
  a)-39+x=27
  x=27-(-39)
  x=27+39
  x=66
  b)-36-x=52
  x=-36-52
  x=-88
  c)16-73+x=-29
  73+x=16-(-29)
  73+x=16+29
  73+x=45
  x=45-73
  x=-28
  3)
  a)1−3+5−7+9−11+13−15+17−19
  = (1−11)+(−3+13)+(5−15)+(−7+17)+(9−19)
  = −10+10−10+10−10
  = 0+0−10
  = −10
   

 2. a)-39+x=27
               x=27+39
               x=66
  b)(-36)-x=52
             -x=52+36
            -x=88
              x=-88
  c)16-73+x=-29
       -57+x=-29
                x=-29+57
                 x=28
  Bài 3
  a)Ghép các cặp lại ta có:
  (1-3)+(5-7)+…(17-19)
  =-2-2-2…-2
  =>tất cả đều bằng -2
  Số cặp có là 5
  5*-2=-10
  b)Ghép lại các cặp,ta có :
  (1-7)+(-2+8)+(-3+9)+(-4+10)+(-5+11)+(-6+12)
  -6-6-6-6-6-6
  Số cặp có là 12/2=6
  =>6*-6=-36
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )