Toán Lớp 6: Bài 2 : Tìm số nguyên x biết: a) 1 235 + (x – 42) = 735 b) 34 – (-50 + x) = 98 c) x + [(-705 + 13 ] = – 984 d) – (x + 37) + 1 205 = 7

Question

Toán Lớp 6: Bài 2 : Tìm số nguyên x biết:
a) 1 235 + (x – 42) = 735
b) 34 – (-50 + x) = 98
c) x + [(-705 + 13 ] = – 984
d) – (x + 37) + 1 205 = 76
HỨA CHO 5* VÀ CTLHN Ạ!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 6 ngày 2022-06-18T02:17:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, 1235+(x-42)=735
  (x-42)=735-1235
  x-42=-500
  x=-500+42
  x=-458 
  ————————
  b, 34-(-50+x)=98
  (-50+x)=34-98
  -50+x=-64
  x=-64-(-50)
  x=-14
  ————————
  c, x+[(-705+13]=-984
  x+(-692)=-984
  x=-984-(-692)
  x=-292
  ————————
  d, -(x+37)+1205=76
  -(x+37)=76-1205
  -x-37=-1129
  -x=-1129+37
  -x=-1092
  x=1092
   

 2. a) 1235 + ( x-42 ) = 735
  => x- 42 = 1235 – 735
  => x – 42 =  500
  => x = 500 + 42
  =>x = 542
  b)34 – (-50 + x) = 98
  => (-50)+x = 34 – 98 
  => x + (-50) = (-64)
  => x = (-64) – ( -50)
  => x = (-64 ) + 50
  => x = -14
  c) x + [(-705 + 13 ] = – 984
  => x + (-962) = ( -984)
  => x – 962 = ( -984)
  => x = (-984) +962
  => x = -22
  d)– (x + 37) + 1 205 = 76
  => (-1)×(x+37) = 76 – 1205
  => (-1)×(x+37)=-1129
  =>x+37 = -1129 ÷ ( -1)
  => x+37 = 1129
  => x = 1129-37
  =>x =1092

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )