Toán Lớp 6: Bài 2: 9 chia hết cho (x+2) 30 chia hết cho x 4 chia hết cho x và. x >10 Bài 3: A)3-(17-x)=289-(30+289) B)25+(x-5)=-415-(15+415)

Question

Toán Lớp 6: Bài 2:
9 chia hết cho (x+2)
30 chia hết cho x 4 chia hết cho x và. x >10
Bài 3:
A)3-(17-x)=289-(30+289)
B)25+(x-5)=-415-(15+415), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tuần 2022-06-07T22:21:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  $\begin{array}{l}
  B2)\\
  a)9 \vdots \left( {x + 2} \right)\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right) \in U\left( 9 \right)\\
   \Leftrightarrow \left( {x + 2} \right) \in \left\{ { – 9; – 3; – 1;1;3;9} \right\}\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ { – 11; – 5; – 3; – 1;1;7} \right\}\\
  Vậy\,x \in \left\{ { – 11; – 5; – 3; – 1;1;7} \right\}\\
  b)30 \vdots x;4 \vdots x\\
   \Leftrightarrow x \in UC\left( {30;4} \right)\\
  Do:UCLN\left( {30;4} \right) = 2\\
   \Leftrightarrow x \in \left\{ { – 2; – 1;1;2} \right\}\\
  Do:x > 10
  \end{array}$

  Vậy ko có x thỏa mãn

  $\begin{array}{l}
  B3)\\
  a)3 – \left( {17 – x} \right) = 289 – \left( {30 + 289} \right)\\
   \Leftrightarrow 3 – 17 + x = 289 – 30 – 289\\
   \Leftrightarrow x – 14 =  – 30\\
   \Leftrightarrow x =  – 30 + 14\\
   \Leftrightarrow x =  – 16\\
  Vậy\,x =  – 16\\
  b)25 + \left( {x – 5} \right) =  – 415 – \left( {15 + 415} \right)\\
   \Leftrightarrow 25 + x – 5 =  – 415 – 15 – 415\\
   \Leftrightarrow x + 20 =  – 845\\
   \Leftrightarrow x =  – 845 – 20\\
   \Leftrightarrow x =  – 865\\
  Vậy\,x =  – 865
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )