Toán Lớp 6: Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x, biết a) x – 67 = -118 b) -2.x = 40:(-10) c) x ⋮4; x ⋮6 và 15< x < 25

Question

Toán Lớp 6: Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x, biết
a) x – 67 = -118 b) -2.x = 40:(-10) c) x ⋮4; x ⋮6 và 15< x < 25, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 2 tháng 2022-03-11T06:51:47+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)  x – 67 = -118 
       x         = (-118) + 67 
       x         = -51 
  ⇒ Vậy x = -51
  b) -2.x= 40 : (-10) 
      -2.x= -4 
          x= -4 : -2 
          x =2 
  ⇒ Vậy x = 2 
  c) x \vdots 6 và x \vdots 4 và 15 <x <25
  ⇒ x ∈ BC(6,4) 
  6 = 2.3
  4 = 2²
  ⇒BCNN(6,4) = 2².3= 12 
  ⇒BC(6;4) = { 0;12;24;36;48…}
  ⇒ x = 24 
  Vậy x = 24
  Plan

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )