Toán Lớp 6: Bài 13: Tìm số nguyên x sao cho : a) – 15 chia hết (2x + 1) b) – 121 chia hết (x + 9) c) (2x + 7) chia hết (x + 2) c) (3x + 10) chia

Question

Toán Lớp 6: Bài 13: Tìm số nguyên x sao cho :
a) – 15 chia hết (2x + 1)
b) – 121 chia hết (x + 9)
c) (2x + 7) chia hết (x + 2)
c) (3x + 10) chia hết (x + 3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 8 tháng 2022-04-19T21:09:41+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)-15 \vdots (2x + 1)
  =>2x + 1 \in Ư(-15)
  =>2x + 1 \in {1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15}
  =>x \in {0 ; -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -3 ; 7 ; -8}
  Vậy x \in {0 ; -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -3 ; 7 ; -8}
  b)-121 \vdots (x + 9)
  =>x + 9 \in Ư(121)
  =>x + 9 \in {1;11;121;-1;-11;-121}
  =>x \in {-8 ; 2 ; 112 ; -10 ; -20 ; -130}
  Vậy x \in {-8 ; 2 ; 112 ; -10 ; -20 ; -130}
  c)(2x + 7) \vdots (x + 2)
  =>2x + 4 + 3 \vdots x + 2
  =>2(x + 2) + 3 \vdots x + 2
  =>3 \vdots x + 2
  =>x + 2 \in Ư(3) = {-3;-1;1;3}
  =>x  \in {-5;-3;-1;1}
  Vậy x \in {-5;-3;-1;1}
  d)(3x + 10) \vdots (x + 3)
  (3x + 10) – (3x + 4) \vdots x + 3
  (3x + 10 – 3x – 4) \vdots x + 3
  6 \vdots x + 3
  =>x + 3 \in Ư(6) = {1;2;3;6;-1;-2;-3;-6}
  =>x \in {-2;-1;0;3;-4;-5;-6;-9}
  Vậy x \in {-2;-1;0;3;-4;-5;-6;-9}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )