Toán Lớp 6: Bài 1 tìm số nguyên p 2p+1 và 5p+2 cũng là số nguyên tố Bài 2 tìm số nguyên x biết a) (2x+1) chia hết (x-1) b) 5^x+2 – 5^x =3.10^3

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 tìm số nguyên p
2p+1 và 5p+2 cũng là số nguyên tố
Bài 2 tìm số nguyên x biết
a) (2x+1) chia hết (x-1)
b) 5^x+2 – 5^x =3.10^3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 5 tháng 2022-05-01T12:32:16+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. bài1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trường hợp 1:p=21:p=2
  →2p+1=2⋅2+1=5→2p+1=2⋅2+1=5 là số nguyên tố
        2p+5=2⋅2+5=92p+5=2⋅2+5=9 không là số nguyên tố
  →p=2→p=2 (loại)
  Trường hợp 2:p=32:p=3
  →2p+1=2⋅3+1=7→2p+1=2⋅3+1=7 là số nguyên tố
        2p+5=2⋅3+5=112p+5=2⋅3+5=11 là số nguyên tố
  →p=3→p=3 (chọn)
  Trường hợp 3:p>33:p>3
  →p→p chia 33 dư 11 hoặc 22
  Nếu pp chia 33 dư 1→p=3k+1,k∈N∗1→p=3k+1,k∈N∗
  →2p+1=2(3k+1)+1=6k+3=3(2k+1)⋮3→2p+1=2(3k+1)+1=6k+3=3(2k+1)⋮3
  Mà 2p+1>3→2p+12p+1>3→2p+1 là hợp số
  →p=3k+1→p=3k+1 (loại)
  Nếu pp chia 33 dư 2→p=3k+2,k∈N∗2→p=3k+2,k∈N∗
  →2p+5=2(3k+2)+5=6k+9=3(2k+3)⋮3→2p+5=2(3k+2)+5=6k+9=3(2k+3)⋮3
  Mà 2p+5>3→2p+52p+5>3→2p+5 là hợp số
  →p=3k+2→p=3k+2 (loại)
  ⇒p>3⇒p>3 loại
  bài 2 mk ko làm được thông cảm cho mk

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )