Toán Lớp 6: bài 1: a,6,5/0,5 = 1,25.0,1x b, x/2=y/3 và x+y = -15 c, ( 5 – 0,75x )^4 = 81

Question

Toán Lớp 6: bài 1:
a,6,5/0,5 = 1,25.0,1x
b, x/2=y/3 và x+y = -15
c, ( 5 – 0,75x )^4 = 81, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 6 tháng 2022-05-25T19:17:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a ) (6 , 5) /(0 , 5) = 1 , 25.0 , 1 x
  <=> 13 = 1 , 25.0 , 1 x
  <=> x = 13 : 1 , 25 : 0 , 1
  <=>x = 104
  b )x/ 2 = y /3
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/ 2 = y /3 = (x + y)/( 2 + 3 )= −( 15 )/5= − 3
  Ta có:
  x/2=-3<=> x = 2 . (− 3 )= − 6
   y/3=-3<=>y = 3 . (− 3) = − 9
  Vậy \(\left[ \begin{array}{l}x=-6\\y=-9\end{array} \right.\)
   c)(5-0,75x)^4=81
  <=>( 5 − 0 , 75 x ) ^4 = 3 ^4
  <=>5 − 0 , 75 x = 3
  <=>-0 , 75 x = 3 -5
  <=>-0,75x=-2
  <=>0 , 75 x = 2
  <=>x = 2 : 0 , 75
  <=>x = 2 : 3 /4
  <=>x = 8 /3  

 2. a){6,5}/{0,5}=1,25.0,1x
  =>13=1,25.0,1x
  =>x=13:1,25:0,1
  =>x=104
  Vậy x=104
  b) Ta có:
  x/2=y/3=\frac{x+y}{2+3}={-15}/{5}=-3
  =>x/2=-3=>x=2.-3=-6
       y/3=-3=>y=3.-3=-9
  Vậy x=-6 và y=-9
  c)(5-0,75x)^4=81
  =>( 5 – 0,75x )^4 = 3^4
  => 5 – 0,75x =3
  =>0,75x=5-3
  =>0,75x=2
  =>x=2:0,75
  =>x=2:3/4
  =>x=8/3
  Vậy x=8/3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )