Toán Lớp 6: bài 1:1)Trong đợt tổng kết học kì 1, Liên đội cần chia 495 cây bút, 198 quyển sách và 693 quyển vở thành nhiều phần thưởng sao cho số b

Question

Toán Lớp 6: bài 1:1)Trong đợt tổng kết học kì 1, Liên đội cần chia 495 cây bút, 198 quyển sách và 693 quyển vở thành
nhiều phần thưởng sao cho số bút, sách, vở được chia đều cho các phần thưởng. Có thể chia được nhiều nhất
bao nhiêu phần thưởng? Khi đó, mỗi phần thưởng có bao nhiêu sách, bao nhiêu vở và bao nhiêu bút?
2) Tìm số tự nhiên x biết 33 chia cho x dư 3 và 101 chia cho x dư 11
3) Tìm BCNN cuẩ
a) 40 và 52 b) 42, 70, 180, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 6 tháng 2022-06-20T10:08:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Giải thích các bước
  Gọi số phần thưởng nhiều nhất là : a(phần thưởng). Điều kiện : aN*
  Theo đề bài, ta có : \hept{495⋮a198⋮a693⋮a
  aƯC(495,198,693)
  Ta có : 495=32.5.11
             198=2.32.11
             693=32.7.11
  ƯCLN(495,198,693)=32.11=99
  Do đó, có thể chia nhiều nhất thành 99 phần thưởng.
  Khi đó, có số bút là : 495:99=5(cây)
                   số sách là : 198:99=2(quyển)
                   số vở là : 693:99=7(quyển)
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 99 phần thưởng, khi đó, mỗi phần thưởng cõ 5 cây bút, 2 quyển sách và 7 quyển vở.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số phần thưởng nhiều nhất là : a(phần thưởng). Điều kiện : aN*
  Theo đề bài, ta có : 495 ⋮ a; 198 ⋮ a; 693 ⋮ a
  a ƯC(495,198,693)
  Ta có : 495=32.5.11
             198=2.32.11
             693=32.7.11
  ƯCLN(495,198,693)=32.11=99
  Do đó, có thể chia nhiều nhất thành 99 phần thưởng.
  Khi đó, có số bút là : 495:99=5(cây)
                   số sách là : 198:99=2(quyển)
                   số vở là : 693:99=7(quyển)
                                                                        
  Ta có: 33:x(dư 3) => 33-3=30 chia hết cho x
            101: x(dư 11) => 101-11=90 chia hết cho x
  ⇒ x thuộc ƯCLN( 30;90) = 30
  Vậy x = 30
                                                  
  a ) 49 và 52
  40 = 23.5
  52 = 22.13
  BCNN ( 40,52 ) = 23.5.13 = 520
  b ) 42;70;180
  42 = 2.3.7
  70 = 2.5.7
  180 = 22.32.5
  BCNN ( 42,70,180 ) = 22.32.5.7 = 1260

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )