Toán Lớp 6: b) -6 – 3x + 60 = (-2) mũ 2. (-3) c) (x – 2) mũ 2 = 4. (-5) mũ 2 d) (x mũ 2 + 9). (x mũ 3 + 8) = 0 Giup Mik thật nhanh nhé!!!! Mik sẽ

Question

Toán Lớp 6: b) -6 – 3x + 60 = (-2) mũ 2. (-3)
c) (x – 2) mũ 2 = 4. (-5) mũ 2
d) (x mũ 2 + 9). (x mũ 3 + 8) = 0
Giup Mik thật nhanh nhé!!!! Mik sẽ cho câu trl hay nhất, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 6 tháng 2022-06-20T10:09:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. b) -6 – 3x + 60 = (-2)^2. (-3)
  -6-3x+60=4.(-3)
  -6-3x+60=-12
  3x+60=-6-(-12)
  3x+60=6
  3x=6-60
  3x=-54
  x=(-54):3
  x=-18
  c) (x – 2)^2 = 4. (-5)^2
  (x-2)^2=4.25
  (x-2)^2=100
  (x-2)^2=+-10^2
  =>x-2=10
  =>x=10+2
  =>x=12
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-2=10\\x-2=-10\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=12\\x=-8\end{array} \right.\) 
  d) (x^2 + 9). (x^3 + 8) = 0
  =>x^2+9=x^3+8
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x^2+9=0\\x^3+8=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x^2=-9\\x^3=-8\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x^2=\pm3^2\\x^3=\pm2^3\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=\pm3\\x=\pm2\end{array} \right.\) 
   

 2. Answer
  b, -6 – 3x + 60 = (-2)^{2} . (-3)
  => -6 + 60 – 3x = 4 . (-3)
  => 54 – 3x = -12
  => 3x = 54 + 12
  => 3x = 66
  => x = 66 : 3
  => x = 22
  __________________________
  c, (x – 2)^{2} = 4 . (-5)^{2}
  => (x – 2)^{2} = 4 . 25
  => (x – 2)^{2} = 100
  => (x – 2)^{2} = (+-10)^{2}
  => x – 2 = +-10
  => $\left[\begin{matrix} x – 2 = 10\\ x – 2 = -10\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 10 + 2\\ x = -10 + 2\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 12\\ x = -8\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x \in {12 ; -8}
  ____________________________
  d, (x^{2} + 9) . (x^{3} + 8) = 0
  => $\left[\begin{matrix} x^2 + 9 = 0\\ x^3 + 8 = 0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x^2 = 0 – 9\\ x^3 = 0 – 8\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x^2 = – 9 \ \text{(loại)}\\ x^3 = – 8\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x^2 = – 9 \ \text{(loại)}\\ x^3 = (-2)^{3}\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x^2 = – 9 \ \text{(loại)}\\ x = -2 \ \text{(chọn)}\end{matrix}\right.$
  $\text{Vậy}$ x = -2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )