Toán Lớp 6: A=(x thuộc Z/-3 bé hơn hoặc bằng x < 3) B=(x thuộc Z / -5 < x+2 bé hơn hoặc bằng 5) a)Viết các phần tử của tập hợp A và B b)Tính tổng t

Question

Toán Lớp 6: A=(x thuộc Z/-3 bé hơn hoặc bằng x < 3) B=(x thuộc Z / -5 < x+2 bé hơn hoặc bằng 5) a)Viết các phần tử của tập hợp A và B b)Tính tổng tất cả các phần tử của tập hợp A.tập hợp B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 6 tháng 2022-06-16T01:17:13+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = {-3; -2; -1; 0; 1; 2} (mik tính tổng luôn)
  Tổng các phần tử ∈ A là:
  -3 + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 
  = [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + (-3) + 0
  = 0 + 0 + (-3) + 0 = -3
  Các số x với -5 < x ≤ 5 là {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
  Các số x với -5 < x + 2 ≤ 5 là :
  +) -4 + 2 = -2
  +) -3 + 2 = -1
  +) -2 + 2 = 0
  +) -1 + 2 = 1
  +) 0 + 2 = 2
  +) 1 + 2 = 3
  +) 2 + 2 = 4
  +) 3 + 2 = 5
  => B = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}
  Tổng các phần tử ∈ B là:
  -4 + (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3
  = -4 + [(-3) + 3] + [(-2) +] + [(-1) + 1] 
  = -4 + 0 + 0 + 0 = -4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )