Toán Lớp 6: a) C = 1.2 + 2.3 + 3.4 +… + 98.99 b) Chứng minh rằng n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.

Question

Toán Lớp 6: a) C = 1.2 + 2.3 + 3.4 +… + 98.99
b) Chứng minh rằng n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tháng 2022-06-19T01:08:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) $C=323400$
  b) Giải đáp bên dưới.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  $C=1.2+2.3+3.4\ +\,.\!.\!.+\ 98.99\\\Rightarrow 3C=1.2.3+2.3.3+3.4.3\ +\,.\!.\!.+\ 98.99.3\\\Rightarrow 3C=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)\ +\,.\!.\!.+\ 98.99.(100-97)\\\Rightarrow 3C=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4\ +\,.\!.\!.+\ 98.99.100-97.98.99\\\Rightarrow 3C=(1.2.3+2.3.4+3.4.5\ +\,.\!.\!.+\ 98.99.100)-(1.2.3+2.3.4\ +\,.\!.\!.+\ 97.98.99)\\\Rightarrow 3A=98.99.100\\\Rightarrow A=33.98.100\\\Rightarrow A=323400$
  b)
  $n.(n+2013)=n^2+2013n$.
  Khi $n$ là số chẵn thì $n^2$ và $2013n$ luôn chẵn.
  $\Rightarrow n.(n+2013)\ \vdots\ 2\Leftrightarrow n=2k(k\in N)(1)$.
  Khi $n$ là số lẻ thì $n^2$ và $2013n$ luôn là số lẻ. Dù thế, khi ta tính tổng của hai số lẻ thì kết quả là số chẵn $\Rightarrow n^2+2013n=2m+1(m\in N)$
  $\Rightarrow n.(n+2013)\ \vdots\ 2\Leftrightarrow n=2k+1(k\in N)(2)$
  Từ $(1)$ và $(2)$ ta có $n.(n+2013)\ \vdots\ 2\,\forall\,n\in N$.

 2. Giải đáp:
  a)
  C = 1.2 + 2.3 + 3.4 +… + 98.99
  3C = 3.1.2 + 3.2.3 + 3.3.4 +… + 3.98.99
  3C = (3 – 0).1.2 + (4 – 1).2.3 + (5 – 2).3.4 +… + (100 – 97).98.99
  3C = 3.1.2 – 0.1.2 + 4.2.3 – 1.2.3 + 5.3.4 – 2.3.4 +… + 100.98.99 – 97.98.99
  3C = 100.98.99
  C = 100.98.99 : 3 = 100.98.33 = 323400
  b)
  $\text{TH1:}$
  \text{n chẵn}
  \text{ => n + 2013 lẻ}
  \text{ =>n.( n + 2013 ) chẵn}
  \text{ => n.( n + 2013 ) chia hết cho 2}
  $\text{TH2:}$
  \text{n lẻ}
  \text{ => n + 2013 chẵn}
  \text{ => n.( n + 2013 ) chẵn}
  \text{ => n.( n + 2013 ) chia hết cho 2}
  \text{Vậy n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n}
    
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )