Toán Lớp 6: a. (72 – 8 x9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25) b. (500 x 9 – 250 x 18 ) x (1 + 2 + 3 + …+ 9) Giải giúp mik với.Xin cảm ơn

Question

Toán Lớp 6: a. (72 – 8 x9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
b. (500 x 9 – 250 x 18 ) x (1 + 2 + 3 + …+ 9)
Giải giúp mik với.Xin cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 2 tháng 2022-02-17T15:34:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  a, (72 – 8 xx 9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
  = (72 – 72) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
  = 0 : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
  = 0
  _________________________
  b, (500 xx 9 – 250 xx 18) xx (1 + 2 + 3 + … + 9)
  = (4500 – 4500) xx (1 + 2 + 3 + … + 9)
  = 0 xx (1 + 2 + 3 + … + 9)
  = 0

 2. a, (72 – 8 xx 9) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
    = (72 – 72) : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
    = 0 : (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25)
    = 0
  b, (500 xx 9 – 250 xx 18) xx (1 + 2 + 3 +…+ 9)
    = (4500 – 4500) xx (1 + 2 + 3 +…+ 9)
    = 0 xx (1 + 2 + 3 +…+ 9)
    = 0
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )