Toán Lớp 6: a,x^50=x :b,x^2=64:c,x^3=125:d,90=10.3^x

Question

Toán Lớp 6: a,x^50=x :b,x^2=64:c,x^3=125:d,90=10.3^x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 2 ngày 2022-12-21T13:05:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)x^{50}=x
  -> x^{50}-x=0
  -> x(x^{49}-1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^{49}-1=0\end{array} \right.\) 
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈{0;1}
  b)x^2=64
  ->x^2=(±8)^2
  -> x=±8
  Vậy x ∈ {8;-8}
  c)x^3=125
  ->x^3=5^3
  -> x=5
  Vậy x=5
  d)90=10.3^x
  ->10.3^x=90
  -> 3^x=9
  -> 3^x=3^2
  -> x=2
  Vậy x=2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^50=x
  =>x^50-x=0
  =>x.(x^49-1)=0
  =>x=0 hoặc x^49-1=0
  =>x=0 hoặc x^49=1
  =>x=0 hoặc x=1
  Vậy x in{0;1}.
  b) x^2=64
  =>x^2=+-8^2
  =>x in{+-8}
  Vậy x in{+-8}.
  c) x^3=125
  =>x^3=5^3
  =>x=5
  Vậy x=5.
  d) 90=10. 3^x
  =>3^x=9
  =>3^x=+-3^2
  =>x=2
  Vậy x=2.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )