Toán Lớp 6: a) /3x+9/+/4y-24/=0 b)/x+y-2/+/y-1/=0 c)/x+1/+/y+1/=0

Question

Toán Lớp 6: a) /3x+9/+/4y-24/=0
b)/x+y-2/+/y-1/=0
c)/x+1/+/y+1/=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 4 tháng 2022-01-14T20:18:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

  a)

  Với `AAx,y` có: `|3x+9|\ge0;|4y-24|\ge0`

  `=>|3x+9|+|4y-24|\ge0`

  Mà: `|3x+9|+|4y-24|=0`

  Dấu `=` xảy ra khi: `|3x+9|=0` và `|4y-24|=0`

  `=>3x+9=0` và `4y-24=0`

  `=>3x=0-9` và `4y=0+24`

  `=>3x=-9` và `4y=24`

  `=>x=-9:3` và `y=24:4`

  `=>x=-3` và `y=6`

  Vậy `x=-3` và `y=6`

  b)

  Với `AAx,y` có: `|x+y-2|\ge0;|y-1|\ge0`

  `=>|x+y-2|+|y-1|\ge0`

  Mà: `|x+y-2|+|y-1|=0`

  Dấu `=` xảy ra khi: `|x+y-2|=0` và `|y-1|=0`

  `=>x+y-2=0` và `y-1=0`

  `=>x+y=0+2` và `y=0+1`

  `=>x+y=2` và `y=1`

  `=>x+1=2` và `y=1`

  `=>x=2-1` và `y=1`

  `=>x=1` và `y=1`

  Vậy `x=1` và `y=1`

  c)

  Với `AAx,y` có: `|x+1|\ge0;|y+1|\ge0`

  `=>|x+1|+|y+1|\ge0`

  Mà: `|x+1|+|y+1|=0`

  Dấu `=` xảy ra khi: `|x+1|=0` và `|y+1|=0`

  `=>x+1=0` và `y+1=0`

  `=>x=0-1` và `y=0-1`

  `=>x=-1` và `y=-1`

  Vậy `x=-1` và `y=-1`

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

   `a) |3x+9|+|4y-24|=0`

  Với mọi `x` ta có: `|x+y-2|>=0`

                              `|y-1|>=0`

   `=>|3x+9|+|4y-24|>=0`

   Dấu “`=`” xảy ra khi: $\begin{cases} |3x+9|=0\\|4y-24|=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} 3x+9=0\\4y-24=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} 3x=-9\\4y=24 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x=-3\\y=6 \end{cases}$

   Vậy `x=-3; y=6`

   `b) |x+y-2|+|y-1|=0`

  Với mọi `x` ta có: `|x+y-2|>=0`

                              `|y-1|>=0`

   `=>|x+y-2|+|y-1|>=0`

   Dấu “`=`” xảy ra khi: $\begin{cases} |x+y-2|=0\\|y-1|=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x+y-2=0\\y-1=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x+1-2=0\\y=1 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x=-1\\y=1 \end{cases}$

   Vậy `x=-1; y=1`

   `c) |x+1|+|x+1|=0`

  Với mọi `x` ta có: `|x+1|>=0`

                              `|y+1|>=0`

   `=>|x+1|+|y+1|>=0`

   Dấu “`=`” xảy ra khi: $\begin{cases} |x+1|=0\\|y+1|=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x+1=0\\y+1=0 \end{cases}$

                           `=>`$\begin{cases} x=-1\\y=-1 \end{cases}$

   Vậy `x=-1; y=-1`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )