Toán Lớp 6: a, 3 x (5 mũ 2) + 25 x (2 mũ 2) – 26 : 2 b, (7 mũ 91) : (7 mũ 89) + 5 x (5 mũ 2) – 124 c, 47 – [(45 x ”2 mũ 4” – ”5 mũ 2” x 12) : 1

Question

Toán Lớp 6: a, 3 x (5 mũ 2) + 25 x (2 mũ 2) – 26 : 2
b, (7 mũ 91) : (7 mũ 89) + 5 x (5 mũ 2) – 124
c, 47 – [(45 x ”2 mũ 4” – ”5 mũ 2” x 12) : 14]
d, 151 – ”2 mũ 91” : ”2 mũ 88” + ”1 mũ 2” x 3
e, 2345 – 1000 : [19 – 2 (21 -18) mũ 2]
f, 128 – [68 + 8(37 – 35) mũ 2] : 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Việt Lan 1 tuần 2022-04-13T16:01:32+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 3.5²+25.2²-26:2
  =5².3+5².2²-13
  =5²(3+4)-13
  =5².7-13
  =25.7-13
  =175-13
  =162
  b)7^91:7^89+5.5²-124
  =7²+5³-125+1
  =49+1+5³-5³
  =50
  c)47-[(45.2^4-5².12):14]
  =47-[(5.3².2².2²-5².3.2²):14]
  =47-[5.3.2²(3.2²-5):14]
  =47-[60(7):14]
  =47-30
  =17
  d) 151-2^91:2^88+1².3
  =151-2³+3
  =151-8+3
  =146
  e) 2345-1000:[19-2(21-18)²]
  =2345-1000:[19-2(3)²]
  =2345-1000:1
  =2345-1000
  =1345
  f) 128-[68+8(37-35)²]:4
  =128-[68+8.2²]:4
  =128-[68+32]:4
  =128-100:4
  =128-25
  =103

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )