Toán Lớp 6: A=(3x-4) ×(7x+8)-1,5x ×(24x+5)-5 ×(1-2x)+1,5x<0 ∀x

Question

Toán Lớp 6: A=(3x-4) ×(7x+8)-1,5x ×(24x+5)-5 ×(1-2x)+1,5x<0 ∀x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-12-21T12:23:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  A <0 ∀x
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = (3x – 4) (7x + 8) – 1,5x  (24x +5) – 5 (1 – 2x) + 1,5x
  -> A = (21x^2 + 24x – 28x – 32) – 36x^2 – 7,5x – 5 + 10x + 1,5x
  -> A = 21x^2 – 4x – 32 – 36x^2 – 7,5x – 5 + 10x + 1,5x
  -> A = (21x^2 – 36x^2) + (-4x – 7,5x + 10x + 1,5x) + (-32 – 5)
  -> A=-15 x^2 – 37
  Với mọi x có : x^2 ≥ 0
  -> -15x^2 ≤0∀x
  -> -15x^2 – 37 ≤ -37 < 0∀x
  -> A < 0∀x 
   

 2. A = (3x – 4)(7x + 8) – 1,5x(24x + 5) – 5(1 – 2x) + 1,5x
  A = 3x(7x + 8) – 4(7x + 8) – 36x^2 – 7,5x – 5 + 10x + 1,5x
  A = 21x^2 + 24x – 28x – 32 – 36x^2 – 7,5x – 5 + 10x + 1,5x
  A = -15x^2 – 37
  Do  x^2 ≥ 0
  ⇒ -15x^2 ≤ 0
  ⇒ A ≤ -37
  text(Vậy A luôn bé hơn 0 với mọi x)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )