Toán Lớp 6: a,2 mũ x +12=44 b,2 . 5 mũ x +1-1100=6 . 5 mũ 2

Question

Toán Lớp 6: a,2 mũ x +12=44
b,2 . 5 mũ x +1-1100=6 . 5 mũ 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 6 tháng 2022-06-19T04:31:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 2^x + 12 = 44
  => 2^x = 44-12 = 32
  => 2^x = 2^5
  => x = 5
  b) 2 . 5^{x+1} – 1100 = 6 . 5^2
  => 2 . 5^{x+1} – 5^2 . 2^2 . 11 = 6 . 5^2
  => 2 . 5^2(5^{x-1} – 22) = 6 . 5^2
  => 5^{x-1} – 22 = 3
  => 5^{x-1} = 25
  => 5^{x-1} = 5^2
  => x – 1 = 2
  => x = 3
   

 2. a,2^x+12=44
  2^x=44-12
  2^x=32
  2^x=2^5
  ⇒x=5
  b,2.$5^{x+1}$ -1100=6.5^2
  2.$5^{x+1}$ – 1100 = 6.25
  2.$5^{x+1}$ – 1100 = 150
  2.$5^{x+1}$ = 150+1100
  2.$5^{x+1}$ = 1250
  $5^{x+1}$  = 1250 : 2
  $5^{x+1}$ = 625
  $5^{x+1}$ = 5^4
  ⇒x+1=4
  ⇒x=3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )