Toán Lớp 6: a) 2/3 + ( x – 1/2 ) = 7/5 b) ( 1/3 + x ) . 7/8 = 2/9 c) 2/11 : ( 3x + 1/2 )

Question

Toán Lớp 6: a) 2/3 + ( x – 1/2 ) = 7/5
b) ( 1/3 + x ) . 7/8 = 2/9
c) 2/11 : ( 3x + 1/2 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-03-14T21:58:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 2/3 + ( x – 1/2 ) = 7/5
  => x – 1/2 = 21/15 – 10/15
  => x – 1/2 = 11/15
  => x = 22/30 + 15/30
  => x=37/30
           Vậy x=37/30
  b, (1/3 + x) . 7/8 = 2/9
  => 1/3+x=2/9 : 7/8
  => 1/3 + x=16/63
  => x=16/63 – 21/63
  => x=-5/63
         Vậy x=-5/63
  c, 2/11 : (3x+1/2) = 2/7
  => 3x+1/2 = 2/11 : 2/7
  => 3x+1/2 = 7/11
  => 3x=14/22 – 11/22
  => 3x=3/22
  => x=3/22 : 3
  => x=1/22
            Vậy x=1/22 

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  2/3 + (x – 1/2) = 7/5
  -> x – 1/2 = 7/5 – 2/3 = 11/15
  -> x = 11/15 + 1/2
  -> x = 37/30
  Vậy  x = 37/30
  b)
  (1/3 + x) . 7/8 = 2/9
  -> 1/3 + x = 2/9 : 7/8 = 16/63
  -> x = 16/63 – 1/3
  -> x = -5/63
  Vậy  x = -5/63
  c)
  2/11 : (3x + 1/2) = 2/7
  -> 3x + 1/2 = 2/11 : 2/7 = 7/11
  -> 3x = 7/11 – 1/2 = 3/22
  -> x = 3/22 : 3 = 1/22
  Vậy  x = 1/22
  text(#Kakaseto)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )