Toán Lớp 6: 4. Tìm x E N, biết a,(158 – x) : 7 =20 b, 2x – 138 =2^3.3^2 c, 231 -(x-6) = 1339 :13 d, 10 + 2x = 4^5 : 4^3 e, 70-5.(2x -3)=45 g, 156 –

Question

Toán Lớp 6: 4. Tìm x E N, biết
a,(158 – x) : 7 =20
b, 2x – 138 =2^3.3^2
c, 231 -(x-6) = 1339 :13
d, 10 + 2x = 4^5 : 4^3
e, 70-5.(2x -3)=45
g, 156 – (x + 61) = 82, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tuần 2022-06-11T15:57:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a )(158-x):7= 20
  158-x=20×7
  158-x=140
  x=158-140
  x=18
  b2x-138=2^3×3^2
  2x-138=8×9
  2x-138=72
  2x= 72+138
  2x =200
  x=200:2
  x=100
  c)231-( x-6)=1339:13
  231-( x-6)=103
  x-6= 231-103
  x-6=128
  x=128+6
  x=134
  d)10+2x=4^5:4^3
  10+2x=4^2
  10+2x=16
  2x =16-10
  2x =6
  x=6:2
  x=3
  e)70-5×(2x-3)=45
  5×(2x-3)=70-45
  5×(2x-3)=35
  2x-3=35:5
  2x-3=7
  2x=7+3
  2x=10
  x=10:2
  x=5
  g)156-(x+61)=82
  x+61=156-82
  x+61=74
  x=74-61
  x=13

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (158 – x) : 7 = 20
  ⇒ 158 – x = 20 . 7
  ⇒ 158 – x = 140
  ⇒ x = 158 – 140
  ⇒ x = 18
  Vậy x = 18
  b) 2x – 138 = 2^3 . 3^2
  ⇒ 2x – 138 = 8 . 9
  ⇒ 2x – 138 = 72
  ⇒ 2x = 210
  ⇒ x = 105
  Vậy x = 105
  c) 231 – (x – 6) = 1339 : 13
  ⇒ 231 – (x – 6) = 103
  ⇒ x – 6 = 128
  ⇒ x = 134
  Vậy x = 134
  d) 10 + 2x = 4^5 : 4^3
  ⇒ 10 + 2x = 4^2
  ⇒ 10 + 2x = 16
  ⇒ 2x = 6
  ⇒ x = 3
  Vậy x = 3
  e) 70-5.(2x -3)=45
  ⇒ 5 . (2x – 3) = 25
  ⇒ 2x – 3 = 5
  ⇒ 2x = 8
  ⇒ x = 4
  Vậy x = 4
  g) 156 – (x + 61) = 82
  ⇒ x + 61 = 156 – 82
  ⇒ x + 61 = 74
  ⇒ x = 74 – 61
  ⇒ x = 13
  Vậy x = 13

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )