Toán Lớp 6: 1.Viết tập hợp B={x thuộc N/ 6 < x < 11} bằng cách liệt kê các phần tử: B={7;8;9;10} B={6;7;8;9;10;11} B=7;8;9;10 B={7;8;9;10;11}

Question

Toán Lớp 6: 1.Viết tập hợp B={x thuộc N/ 6 < x < 11} bằng cách liệt kê các phần tử: B={7;8;9;10} B={6;7;8;9;10;11} B=7;8;9;10 B={7;8;9;10;11}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tuần 2022-01-13T14:51:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. `1)` `Viết` `tập` `hợp` `B“=“{` `x` `∈` `N` `|` `6` `<` `x` `<` `11“}` `bằng` `cách` `liệt` `kê` `các` `phần` `tử“:`

  `⇒` `x` `là` `các` `số` `lớn` `hơn` `6` `và` `bé` `hơn` `11`

  `⇒` `B` `=` `{` `7` `,` `8` `,` `9` `,` `10` `}`

  `⇒` `Chọn` `A`

   

   

 2. Giải đáp:

   `A`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  1.Viết tập hợp B={x thuộc N/ 6 < x < 11} bằng cách liệt kê các phần tử:

  Ta có: `B={x ∈ N` / `6<x<11}`

  => x là số thuộc tập hợp số tự nhiên, lớn hơn 6 và nhỏ hơn 11

  Viết bằng cách liệt kê: `B={7;8;9;10}`

  `=> A`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )