Toán Lớp 6: 1,Tính các tổng sau. a) 1 + 2+ 3+ 4 +-+ n b) 2+4+6+8+…+2.n c) 1+3+5+7+…+(2.n +1) d)

Question

Toán Lớp 6: 1,Tính các tổng sau.
a) 1 + 2+ 3+ 4 +….+ n b) 2+4+6+8+…+2.n
c) 1+3+5+7+…+(2.n +1) d) 1+4+7+10+..+2005
e) 2+5+8+…+2006 f) 1+5+9+..+2001
2,Tính nhanh : A = 1 +2 + 4 + 8 +16 + …+ 8192
3,a, Tính tổng các số lẻ có 2 chữ số.
b,Tính tổng các số chẵn có 2 chữ số.
4,a,Tổng 1 +2+3+….+n có bao nhiêu số hạng để kết quả tổng bằng 190
b,Có hay không số tự nhiên n sao cho 1+2+3+…+n =2004
c,Chứng minh rằng:
[(1+2+3+…+n)-7]không chia hết cho 10 n ∈ N, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 6 tháng 2022-06-15T17:30:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  a) 1 + 2 + 3 + 4 + ….. + n = {(n+1).n(số hạng)}/2
  text{b) 2+4+6+8+…+2.n = (n+1).n(số hạng)}
  text{c)1+3+5+7+…+(2.n +1) = (n+2).n(số hạng)}
  text{d)1+4+7+10+..+2005}
  text{có số số hạng là : }
  text{( 2005 – 1) : 3 + 1 = 669( số ) }
  text{tổng là : }
  text{( 2015 + 1) . 669 : 2 = 674352}
  text{e)2+5+8+…+2006}
  text{có số số hạng là :}
  text{(2006 – 2) : 2 + 1 = 1003 ( số )}
  text{tổng là :}
  text{( 2006 + 2) . 1003 : 2 = 10070121}
  text{f) 1+5+9+..+2001}
  text{có số số hạng là :}
  text{(2001 – 1) : 4 + 1 = 501 ( số )}
  text{tổng là :}
  text{(2001 + 1) . 501 : 2 = 501501 }
  text{Bài 2:}
  text{A = 1 +2 + 4 + 8 +16 + …+ 8192}
  text{Ta thấy:}
  text{1 + 2 = 3 ( Số liền trước 4)}
  text{1 + 2 + 4 = 7 ( Số liền trước 8)}
  text{1 + 2 + 4 + 8 = 15 ( Số liền trước 16)}
  text{⇒ 1 + 2 + 4 + 8 + 16 +……. + 4096 sẽ bằng số liền trước 8192}
  text{Mà số liền trước 8192 là 8191}
  text{⇒ A = 8191 + 8192 = 16383}
  text{Vậy A = 16383.}
  text{Bài 3 :}
  text{a)ta có : 11 + 13 + 15 + 17 + ………. + 99}
  text{có số số hạng là : }
  text{( 99 – 11) : 2 + 1 = 45 ( số )}
  text{tổng là :}
  text{( 99 + 11) . 45 : 2 = 2475 }
  text{b) 10 + 12 + 14 + …….. + 98}
  text{có số số hạng là : }
  text{( 98 – 10 ) : 2 + 1 = 45 ( số ) }
  text{tổng là : }
  text{( 98 + 10 ) x  45 : 2 = 2430}
  text{Bài 4 :}
  a)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ……… + n = 190
  ( n + 1) . n : 2 = 190
  (n + 1) . n = 380
  (n + 1) . n = 20 . 19
  => n = 19
  b) 1+2+3+…+n=2004
  =>(n+1).n/2=2004
  =>(n+1).n=2004.2=4008
  text{ko có tích nào liên tiếp có tận cùng =8 nên ko có n}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )