Toán Lớp 6: 1)Tìm x a) 1×32+1×5+6x=21×5 b)3×25-201x=1×06

Question

Toán Lớp 6: 1)Tìm x
a) 1×32+1×5+6x=21×5
b)3×25-201x=1×06, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 6 tháng 2022-05-25T16:29:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a, 1 × 32 + 1 × 5 + 6x = 21 × 5
          1 × (32 + 5) + 6x = 105
                   1 × 37 + 6x = 105
                          37 + 6x = 105
                                  6x = 105 – 37  
                                  6x = 68
                                    x = 68 : 6
                                    x = $\frac{34}{3}$ 
  b, 3 × 25 – 201x = 1 × 06
            75 – 201x = 6
                    201x = 75 – 6 
                    201x = 69
                          x = 201 : 69
                          x = $\frac{67}{23}$ 

 2. Giải đáp:
  a)x=34/3
  b)x=23/67
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)1.32+1.5+6x=21.5
  32+5+6x=105
  37+6x=105
  6x=105-37
  6x=68
  x=68:6
  x=68/6
  x=34/3
  b)3.25-201x=1.06
  75-201x=6
  -201x=6-75
  -201x=-69
  x=-69:(-201)
  x=69/201
  x=23/67

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )