Toán Lớp 6: 1 . rút gọn B = 1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^60 2. Chứng minh rằng C = 2 + 2^3 + 2^5 + … + 2^59 a) Chững minh rằng C chia

Question

Toán Lớp 6: 1 . rút gọn
B = 1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^60
2. Chứng minh rằng
C = 2 + 2^3 + 2^5 + … + 2^59
a) Chững minh rằng C chia hết cho 5
b) Chững minh rằng C chia hết cho 7
3. Chững minh rằng
D = 3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^60
Chững minh rằng : a) D chia hết cho 4
b) D chia hết cho 13, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-03-19T22:54:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ 1) B = 1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^{60} $

  $ 27B = 3^3 + 3^6 + 3^9 + 3^{12} + … + 3^{63} $

  $ 27B – B = ( 3^3 + 3^6 + 3^9 + 3^{12} + … + 3^{63} ) – ( 1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^{60} ) $

  $ 26B = 3^{63} – 1 $

  $ B = \dfrac{3^{63}-1}{26} $

  $ 2a) C = ( 2+2^3 ) + ( 2^5 + 2^7 ) + … + ( 2^{57} + 2^{59} ) $

  $ C = 10 + 2^4 ( 2 + 2^3 ) + … + 2^{56} ( 2 + 2^3 ) = 10 + 2^4 . 10 + .. + 2^{56} . 10 = ( 1+2^4+..+2^{56} ) . 10 $

  $ ⇒ đpcm $

  $ b) C = ( 2 + 2^3 + 2^5 ) + … + ( 2^{55} + 2^{57} + 2^{59} ) $

  $ C = 42 + … + 2^{54} ( 2 + 2^3 + 2^5 ) = 42 + … + 2^{54} . 42 = ( 1+…+2^{54} ) . 42 $

  $ ⇒ đpcm $

  $ 3a) D = ( 3+3^2)+(3^3+3^4)+…+(3^{59}+3^{60} ) $

  $ D = 3(1+3) + 3^3(1+3)+…+3^{59}(1+3) = 3.4+3^3.4+…+3^{59}.4 = (3+3^3+..+3^{59}).4 $

  $ ⇒ đpcm $

  $ b) D = ( 3 + 3^2 + 3^3 ) + … + ( 3^{58} + 3^{59} + 3^{60} ) $

  $ D = 3 . (1+3+3^2)+…+3^{58} . ( 1+3+3^2 ) = 3.13+…+3^{58}.13=(3+…+3^{58} ) .13 $

  $ ⇒ đpcm $

 2.       Ron

  1. 

  $B = 1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^{60}$

  $27B = 27(1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^{60})$

  $= 3^3 + 3^6 + 3^9 + 3^{12} + … + 3^{63}$

  $27B-B= (3^3 + 3^6 + 3^9 + 3^{12} + … + 3^{63}) – (1 + 3^3 + 3^6 + 3^9 + … + 3^{60})$

  $26B = 3^3 + 3^6 + 3^9 + 3^{12} + … + 3^{63} – 1 – 3^3 – 3^6 – 3^9 – … – 3^{60}$

  $= 3^{63} – 1$

  $B =\dfrac{3^{63}-1}{26}$

  2.

  $a, C=2 + 2^3 + 2^5 + … + 2^{59}$

  $=(2 + 2^3)+(2^5+2^7)+…+(2^{58}+2^{59})$

  $=2(1+2^2)+2^5(1+2^2)+…+2^{58}(1+2^2)$

  $=2.5+2^5.5+…+2^{58}.5$ $\vdots$ $5$

  $b, C=2 + 2^3 + 2^5 + … + 2^{59}$

  $=(2 + 2^3+2^5)+(2^7+2^8+2^9)+…+(2^{57}+2^{58}+2^{59})$

  $=1(2+2^3+2^5)+2^6(2+2^3+2^5)+…+2^{56}(2+2^3+2^5)$

  $=1.42+2^6.42+…+2^{57}.42$ $\vdots$ $42$ $\vdots$ $7$

  3.

  $a,D=3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{60}$

  $=(3 + 3^2) + (3^3 + 3^4)+… + (3^{59} +3^{60})$

  $=3(1+3)+3^3(1+3)+…+3^{59}(1+3)$

  $=3.4+3^3.4+…+3^{59}.4$ $\vdots$ $4$

  $b,D=3 + 3^2 + 3^3 + … + 3^{60}$

  $=(3 + 3^2 + 3^3) + (3^4+3^5+3^6)+… + (3^{58}+3^{59} +3^{60})$

  $=3(1+3+3^2)+3^4(1+3+3^2)+…+3^{58}(1+3+3^2)$

  $=3.13+3^3.13+…+3^{59}.13$ $\vdots$ $13$

       #Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )