Toán Lớp 5: Viết số thập phấn thích hợp vào chỗ chấm: a) 1 kg 725g = ….kg b) 6528g =….kg 3kg 45g = ….kg 789g = ….kg 12kg 5g =….kg

Question

Toán Lớp 5: Viết số thập phấn thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1 kg 725g = ….kg b) 6528g =….kg
3kg 45g = ….kg 789g = ….kg
12kg 5g =….kg 64g =….kg, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 1 tuần 2022-06-17T04:46:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 1,725Kg
   b) 6,528kg
       3,045kg
       0,789kg
       12,005kg
       0,064kg

 2. a ) 1kg 725g = 1,725kg
  3kg 45g = 3,045kg
  12kg 5g = 12,005kg
  b ) 6528g = 6,528kg
  789g = 0,789kg
  64g = 0,064kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )