Toán Lớp 5: trong các số từ 1 đến 2014 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3 ? 1から2014までの数は2で割り切れますが、3では割り切れませんか? Combien de no

Question

Toán Lớp 5: trong các số từ 1 đến 2014 có bao nhiêu số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3 ?
1から2014までの数は2で割り切れますが、3では割り切れませんか?
Combien de nombres entre 1 et 2014 sont divisibles par 2 mais pas par 3 ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 23 phút 2022-06-04T16:52:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 1 đến 2014 có số số chia hết cho 2 là:
  ( 2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (số)
  Từ 1 đến 2014 có số số chia hết cho 2 và 3 là:
  (2010 – 6) : 6  + 1 = 335 (số)
  Từ 1 đến 2014 có số số chia hết cho 2 nhưng ko chia hết cho 3 là:
  1007 – 335 = 672 (số)
  Đáp số 672 số
  步骤说明:

  从 1 到 2014 年,可被 2 整除的数为:

  ( 2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (数字)

  从 1 到 2014 年,可以被 2 和 3 整除的数字有:

  (2010 – 6) : 6 + 1 = 335 (数字)

  从 1 到 2014 年,可以被 2 整除但不能被 3 整除的数字是:

  1007 – 335 = 672(数字)

  回答 672 个号码

  Explanation of the steps:

  From 1 to 2014 the number of numbers divisible by 2 is:

  ( 2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (number)

  From 1 to 2014 there are numbers divisible by 2 and 3 are:

  (2010 – 6) : 6 + 1 = 335 (number)

  From 1 to 2014 there are numbers that are divisible by 2 but not divisible by 3 are:

  1007 – 335 = 672 (number)

  Chúc bạn học tốt nhé!
   

 2. Giải đáp:
   672
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ 1 đến 2014 có tất cả số chia hết cho 2 là:
  ( 2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (số hạng)
  Từ 1 đến 2014 có tất cả số chia hết cho 2 và 3 là:
  (2010 – 6) : 6 + 1 = 335 (số hạng)
  Từ 1 đến 2014 có tất cả số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3 là:
  1007 – 335 = 672 (số hạng )
  ĐS: 672 số
  Tiếng Pháp:
  De 1 à 2014, tous les nombres divisibles par « 2 » sont :
  ( 2014 – 2 ) : 2 + 1 = 1007 (terme)
  De 1 à 2014, tous les nombres divisibles par « 2 » et « 3 » sont :
  (2010 – 6) : 6 + 1 = 335 (terme)
  De 1 à 2014, tous les nombres divisibles par « 2 » mais pas par « 3 » sont :
  ‘1007 – 335 = 672’ (terme)
  Tél : numéro « 672 »
  Tiếng nhật
  1から2014まで、 2で割り切れるすべての数値は次のとおりです。
  (2014-2):2 + 1 = 1007(期間)
  1から2014まで、 2と 3で割り切れるすべての数値は次のとおりです。
  (2010-6):6 + 1 = 335(期間)
  1から2014まで、「2」で割り切れるが「3」では割り切れないすべての数値は次のとおりです。
  1007-335 = 672(期間)
  Tel: 672番号

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )