Toán Lớp 5: : Tính rồi so sánh kết quả: a. 6,8 : 0,25 và 6,8 × 4 b. 10 : 0,125 và 10× 8 c. 7 : 0,5 và 7 × 2 d. 37 : 0,2 và 37 × 5

Question

Toán Lớp 5: : Tính rồi so sánh kết quả:
a. 6,8 : 0,25 và 6,8 × 4
b. 10 : 0,125 và 10× 8
c. 7 : 0,5 và 7 × 2
d. 37 : 0,2 và 37 × 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tuần 2022-06-17T13:52:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $#QLinkVN$
  a) 6,8:0,25=27,2 và 6,8xx4=27,2
  Vậy 6,8:0,25=6,8xx4=27,2
  b) 10:0,125=80 và 10xx8=80
  Vậy 10:0,125=10xx8=80
  c) 7:0,5=14 và 7xx2=14
  Vậy 7:0,5=7xx2=14
  d) 37:0,2=185 và 37xx5=185
  Vậy 37:0,2=37xx5=185

 2. @Thủy#Hoidap247
  Tính rồi so sánh kết quả:
  a. 6,8 : 0,25 và 6,8 x 4.
  Ta thấy: 6,8 : 0,25 = 27,2.
               6,8 x 4 = 27,2.
  Vì 27,2 = 27,2 nên 6,8 : 0,25 = 6,8 x 4.
  b. 10 : 0,125 và 10 x 8.
  Ta thấy: 10 : 0,125 = 80.
               10 x 8 = 80.
  Vì 80 = 80 nên 10 : 0,125 = 10 x 8.
  c. 7 : 0,5 và 7 x 2.
  Ta thấy: 7 : 0,5 = 14.
               7 x 2 = 14.
  Vì 14 = 14 nên 7 : 0,5 = 7 x 2.
  d. 37 : 0,2 và 37 x 5.
  Ta thấy: 37 : 0,2 = 185.
               37 x 5 = 185.
  Vì 185 = 185 nên 37 : 0,2 = 37 x 5.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )